بي همتا
 
نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 124
دیروز : 61
افراد آنلاین : 1
همه : 7505
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
چت باکس

بنياد نشر آثار استاد

http://khanjany.net/

--------------------------------------------------------------------------------------------

براي دانلود كتاب ها و سخنراني ها با فيلتر شكن وارد شويد.


دانلود كتاب هاي توصيه شده

دانلود مجموعه دايرة المعارف ها (6 جلد

دانلود مجموعه كتابها ( 170 جلد)                            لينك 1

   دانلود مجموعه كتابها ( 170 جلد)                         لينك 2


دانلود مجموعه تصاوير

----------------------------------------------------------------------------------------------------

توجه!

شديداً توصيه مي شود كه اين مجموعه آثار را بطور مكتوب مطالعه فرمائيد. مطالعه پاي ميز رايانه، مطالعه در معيت شيطان است و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر مي شود. بدانيد بميزاني كه اين معارف عقلاً فهم شده و قلباً تصديق و باور مي شوند مشكلات دروني و بروني بتدريج بطرزي معجزه وار حل و فصل مي گردند و فرد بر زندگيش احاطه مي يابد و از جبرهاي زمانه رها مي گردد. هنوز هم سرلوحه حكمت ما اينست: تصديق كنيد تا نجات يابيد!

ع -خ


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۰۳:۱۴ ] [ رضا ]

دو قلوهاي بشري

عشق و نفرت

حماقت و شقاوت

لوده گي و لا اباليگري

دين و علم

ادب و معرفت

صبر و خداشناسي

بزدلي و عربده

صداقت و شھامت

قناعت و آزاده گي

بوالھوسي و بي وفائي

وقاحت و غرور

بي غيرتي و خيانت

نژاد پرستي و كفر

حرّافي و ھرزه گي

چاپلوسي و عداوت

بي نظافتي و فحشاء

بخل و حقارت

حكمت و آرامش

فحاشي و نفاق

خشم و جنون

مردم پرستي و حرام خواري

مكر و جھل

بيقراري و ريا

بيماري و بصيرت

خودشناسي و تواضع

عدالت و عرفان

سياست و دروغ

خرافه و ظاھر پرستي

ساده زيستي و سعادت

افراط و تفريط

بلاغت و يقين

ثروت اندوزي و ھراس

محبت و تنھائي


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 36


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۵۰:۱۶ ] [ رضا ]
بد بخت ترين زنان كيستند ؟
*كساني كه محبت مرد را دليل عظمت خود مي پندارند.
*كساني كه محبت مرد را جنون او مي پندارند .
*كساني كه محبت مرد را بر عليه او بكار مي گيرند .
*كساني كه محبت مرد را به پول محك مي زنند .
*كساني كه محبت مرد را انكار مي كنند تا به آن پاسخ گو نباشند .
*كساني كه محبت مرد را به سخره مي گيرند.
*كساني كه محبت مرد را به خدمت بلھوسي خود مي گيرند .
*كساني كه محبت مرد را دليل نيازش مي پندارند .
*كساني كه محبت مرد را در رختخواب تحقير ميكنند .
*كساني كه محبت مرد را چاپلوسي ميدانند.
*كساني كه محبت مرد را در فرزندان خود نابود مي كنند .
از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 34

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۴۳:۱۵ ] [ رضا ]
چند حكمت پسامدرن

رئيس جمھور محصول رأي مردم نيست بلكه رأي مردم محصول رئيس جمھورشدن كسي است
كه بايد رئيس جمھور شود.

عجب نيست كه عشق به نفرت انجامد عجب است كه نفرت به عشق مي انجامد.

نيازي كه با ناز برآورده مي شود بر نياز مي افزايد و متقابلاً بر ناز.

تفاھم متقابل زناشوئي يعني باور كردن متقابل دروغھاي ھمديگر.

آنجا كه عشقي نيست جديّت آغاز مي شود، يعني جنگ .

ھيچ چيزي ھمچون ناز تبديل به كينه نمي شود زيرا ھر كه نيازش بيشتر است نازش بيشتر و

لذا ناكامتر است.


وقتي كه ديگر ھيچ ارزشي باقي نيست آدم لخت مي شود: مدرنيزم!

عشق بازاري يعني ناز كردن و كشيدن براي نياز.

دموكراسي يعني تبديل شاه به رأي از طريق تبليغاتي كه از ھر رأي گيرنده يك شاه خيالي مي

آفريند.
--------------------------------------------

حكمت جاويد:


آنكه دنيا را مي طلبد به آن ميرسد ولي بدستش نمي آيد.

ھيچ چيزي بدست نمي آيد ولي به دل مي تواند آمد.

آنكه از نژاد رود به نزاد مي رسد.

آنكه حق معلم را ادا نمي كند آموزه ھايش به او پشت مي كند.

آنكه دوست را مي فروشد تا دل دشمن بدست آورد دلش به اسارت دشمن در مي آيد.

آنكه حقي را ببيند و تصديق نكند با آن به جنگ مي آيد و ھلاك مي شود.

آنكه پولي را با فروش معنويتي بدست مي آورد بواسطه آن پول ديوانه مي شود.

آنكه از محبتي بر عليه صاحب محبت استفاده ميكند به اسارت دشمنان محبت در مي آيد.

آنكه به معرفتش عمل نكند احمقي مي شود.

آنكه دين را زينت كفر كند به خدمت كافران در مي آيد.

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 54ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۵۲:۴۲ ] [ رضا ]

چند اين – هماني(1)

*كفر زن ھمان نازش در قبال شوھر است .

*غرور ھمان خود- فريبي است .

*دين ھمان واقعيت است .

*عشق ھمان خود پرستي در غير خويش است .

*شرك ھمان چند منظوره بودن يك عمل است .

*ھمسر ھمان جمال نفس تو است .

*خواب ھمان مرگ خفيف است .

*آرزو ھمان دام شيطان است .

*خوشبختي ھمان رضايت است .

*صدق ھمان دين داري است .

*عرفان ھمان خود شناسي است .

*صنعت ھمان ماشين دوزخ است .

*طبيعت ھمان درب جنّت است .

*آخرت ھمان باطن است .

*ابليس ھمان منيّت است .

*نفاق ھمان فاصله بين ذھن و دل است .

*نماز ھمان گفتگو با خويشتن خويش است .

*انديشه ھمان جدال بين بود و نبود است .

*مستي و نشئگي ھمان عبادت كافران است .

*تن ھمان صورت روح است .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 33

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۵۶:۲۸ ] [ رضا ]

حكمت جاويد ( تعليم و تربيت )


تقليد ، دزدي اعمال ديگران است .

تعليم اجباري مولّد جباّريت است .

شعار،شعور دزدي است .

علم بي ايمان، فساد را توجيه مي كند .

علم حقيقي ھرگز بفروش نميرسد و بلكه انفاق مي شود .

ھيچكس خودش را تربيت نكرده است .

كسي كه ربّي نداشته باشد نمي تواند مربّي باشد.

بميزاني كه اطاعت مي كني اطاعت مي شوي.

اطاعت كه از محبّت نباشد موجب عداوت است .

علمي كه به خودشناسي نرسد به خود فروشي مي رسد.

آنكه خود را بي نياز از مربّي مي داند تربيت نمي داند.

تربيت شدن با محبّت شدن است .

ھيچكس فرزندش را تربيت نمي كند .

مرد را مرادي تربيت مي كند و زن را شوھرش.

زن با تربيت مريد شوھر است .

تربيت نمودن نظر بر ذات كردن است .

غايت تربيت دوست داشتن منكر خويش است .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 46


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۲:۴۴ ] [ رضا ]
دار تنهائي ( فلسفه دار)
غايت سير الي الله تنھا شدن است و اين آستانه روياروئي با اوست و سكوي پروازبه آسمان است. آدم تا
تنھاي تنھا نشود جداً و خالصانه طالب دوستي با او و شيداي ديدارش نمي شود. تنھائي ، دار ديدار با يار
است و لذا بايستي از خود بالا رفت ھمين حدود يك قد. و اين جز به كمك يك دار ممكن نمي آيد. ھر چند
كه اين دار بيش از دو متر قادر نيست فرد را بالا برد ولي اين چوب دومتري از پائين دو متر است ولي از بالا
به آسمان مي رسد و سقف آسمان را نيز مي شكافد. اين دو متر فاصله از خود تا خدا را به لحظه اي طي
مي سازد. از آن بالا خدا به آساني ديده مي شود منتھي نه در بالا بلكه بر روي زمين . و البته كسي لايق
اين دار مي شود كه اسرار حق را ھويدا كند زيرا فقط اينگونه است كه تك و تنھا مي شود و ھيكلش دار
ديدارش مي گردد. و اما براي بالا رفتن از اين دار بايستي حق خود را نيز آشكار كند . و اما حق او كمتر از
خود حق نيست. او خود حق است، حق يار !
از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 96

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۵۶:۰۵ ] [ رضا ]

انسان كامل در جهان مدرن

انسان كامل در عرفان اسلامي ھمواره به لحاظ ماھيت باطني و معنوي تعريف شده است و تقريباً ھيچ

نشان و آدرس بيروني ندارد كه انسان كامل اصولاً در جامعه به لحاظ اقتصادي و اجتماعي چگونه زيستي

دارد.

انسان كامل انساني است كه در ھستي نقد ، غنوده و آسوده و راضي است . انسان كامل مظھر احديت

در ميان مردم است پس يگانه و تك رو است . و نيز مظھر بي نيازي حق است بنابراين از منظر اقتصادي

انساني كاملاً فقير است . و از قلمرو بستگي ھاي تاريخي و نژادي خارج است پس تنھاست. و بي نياز از

آينده و آتيه پرستي است لذا پيرو ھيچ ايدئولوژي و حزب و گروه آرمانگرا نيست زيرا خودكفاست و راضي

به ھستي خويش است . و در مرحله آخر بي ھمتاست و لذا انگشت نما و يگانه و غير قابل تقليد است

ھمانطور كه تقليد ھيچ چيزي و كسي را ھم نمي كند. و در عين حال در قلمرو معرفت با كل جھان و

جھانيان در صلح است و با كسي جدالي ندارد و لذا در جمع است و منشأ صلح و محبت عامه ميباشد

و حلال مشكلات و حامي ھر كسي كه بخواھد از يوغ ستم و بندگي رھا شود.

بنابراين انسان كامل در جامعه مدرن مثل موجودي مابعد از تاريخ است كه در تاريخ جامانده است و لذا

تاريخ را زير نظر دارد و عواقب جامعه بشري و ھر حركت اجتماعي را مي بيند. و لذا در ميان مردم به

لحاظي آدم بدشگوني تلقي مي شود. انسان كامل بدليل صفات مذكورش انساني فوق علمي و ماوراي

تكنولوژي و خارج از گود اقتصاد و سياست ودموكراسي و ھنر و ايدئولوژيھاست . انسان كامل ھمان

انسان آرماني است كه واقع گرديده است.و لذا مورد بخل و انكار و عداوت عامه مردم نيز مي باشد.

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 87

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۳۷:۴۶ ] [ رضا ]

سخنراني ها :

 

آخرالزمان :

 

 

شيعه شناسي :

معضلات اجتماعي :

شناخت اديان :

اسلام چيست ؟ سي دي يك

اسلام چيست ؟ سي دي دو

كفر و ايمان – سي دي يك

كفر و ايمان – سي دي دو

كفر و ايمان – سي دي سه

كفر و ايمان – سي دي چهار

حلال و حرام – سي دي يك

حلال و حرام – سي دي دو

فلسفه صدق – سي دي يك

فلسفه صدق – سي دي دو

فلسفه تكامل – سي دي يك

فلسفه تكامل – سي دي دو

ابليس شناسي – سي دي يك

ابليس شناسي -  سي دي دو

عدالت – سي دي يك

عدالت – سي دي دو

عدالت – سي دي سه

عدالت – سي دي چهار

عرفان چيست؟ - تك سي دي

فلسفه نماز – تك سي دي

راز نياز – تك سي دي

مرگ و زندگي – تك سي دي

هويت ايراني اسلامي – سي دي يك

هويت ايراني اسلامي – سي دي دو

معرفت انساني– سي دي يك

معرفت انساني – سي دي دو

فلسفه شب قدر – تك سي دي

 

 

 

خودشناسي خانواده :

 ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۲۰:۵۶ ] [ رضا ]

دموكرات كيست؟

انسان دموكرات يا مردم سالار، انساني است كه از حقارت منيّت و خودپرستي و منافع فردي و خانواده

گي خارج شده و انساني اجتماعي و بلكه جھاني شده است و آرزوھا و آرمانش و مدينه فاضله سعادتش

را در سعادت مردم مي بيند و ديگر از به بكام رسيدگيھاي فردي خود شاد و راضي نيست . چنين انساني

بدون ترديد به لحاظ واقعي بسيار نادر است و كيميا. اين مقام مردان خدا و انبياء و اولياي اوست. اين

مقام انساني است كه از دنيا و عرصه غرايز خود فرا رفته است و يك انسان جھاني و فوق نژادي است.

پس واضح است كه دموكراسي ھم محصول جامعه اي است كه اكثر مردمش اينگونه اند يعني از

خودگذشته. و در غير اينصورت دموكراسي فقط يك ديكتاتوري و سلطنت نوبتي و منافقانه بين عده اي

معدود است و لذا براي رفع تشنج بين اين سلاطين بي تاج بايستي مردم به ميدان آيند و سپر بلاي اين

سلاطين شوند تا آنھا سالم بمانند و بعنوان ناجي سركار آيند. دموكراسي به لحاظ تعريف مثل بسياري

ديگر از تعاريف، پديده اي بس بزرگ و آرماني است ولي بشر امروز كه بمراتب خود محور تر و خودپرست

تر و ديكتاتور تر و تمام خواه تر از بشر قديم است دموكراسي را ماسك اينھمه آدمخواري و تكبر و

خودخواھي خود نموده است . دموكراسي ھاي موجود در جھان، سلطنت عرصه تكنولوژيزم ميباشند به

ھمين دليل سلسله جنبان آن ابر قدرتھا ھستند. دموكراسي واقعه اي است كه فقط با ظھور ناجي

موعود امكان پذير مي شود.

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 105

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۵۰:۴۰ ] [ رضا ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ]
.: Weblog Themes By jahanblog :.

درباره وبلاگ

كتاب ها،مقالات و سخنراني هاي استاد علي اكبر خانجاني در باره همه مسائل انساني
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه
لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب