بي همتا
 
نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 47
دیروز : 61
افراد آنلاین : 1
همه : 7428
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
چت باکس

حكمت جاويد ( يعني ...)

بر حق بودن يعني فھم و تصديق آنچه كه ھست و رخ مي دھد .

خوب بودن يعني خوب بودن را دوست داشتن .

صدق يعني تصديق واقعيت زندگي خويشتن .

عصمت يعني غير خدا يا دوستان خدا را به دل راه ندادن .

كفر يعني انكار و لعن وضعيت وجودي خود.

فسق يعني عھد خود را زير پا نھادن .

زنا يعني ھمخوابگي با كسي كه با او عھدي جاودانه نداري .

ربا يعني خواستن زياده از ھر آنچه كه داري .

تقوا يعني ترسيدن از خود .

صبر يعني نشستن در خويشتن .

دين يعني راه رسيدن از تن خويش تا ذات خويش.

اخلاق يعني راه و روش خدا شدن .

محبّت يعني بي ھيچ نيازي دوست داشتن .

مردن يعني نامرئي شدن ھمچون خدا .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 43


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ شهريور ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۵۹:۵۴ ] [ رضا ]

طرح يك نامه و پاسخ

( انسان پاك و مؤمني هستم )


با سلام – سالھاست كه به بيماري پوستي بسيار عجيبي مبتلا شده و تاكنون ھيچ درماني نيافته ام . حدود سي
سال دارم و تمام عمرم ھيچ گناھي ھم نكرده و مؤمن و پاك زيسته ام . اگر راست مي گوئيد مرا مداوا كنيد .
اميدوارم نگوئيد كه لابد حكمتي دارد و رازي در ميان است و از اين جور حرفھاي فريبكارانه و ..... ھر چه

زودتر در انتظار جوابتان ھستم .


پاسخ ما : آيا شما با ھمه پزشكان خودتان ھمينگونه برخورد كرده ايد ؟ مسلماً خير ! يعني ظاھراً بسيار ھم
محترمانه حرف زده ايد و تملق ھا گفته ايد و پولھاي كلاني سلفيده ايد و ...........

ولي چرا با ما اينگونه وقيحانه و طلبكارانه سخن مي گوئيد و طلب شفا ھم مي فرمائيد ؟ علّت بي ترديد آن

است كه درمان ما رايگان است .
و بعلاوه مدعي ھستيد كه در تمام عمر مؤمن و پاك بوده و ھيچ گناھي ھم نفرموده ايد . پس دم خروس را چه
مي كنيد ؟ برخورد شما با ما نه بعنوان يك طبيب بلكه بعنوان يك بشري كه ھنوز نمي شناسيدش اينگونه
كافرانه و مجرمانه و ناپاك و پليد است پس واي به مابقي اعمالتان . شمائي كه به ما احساس نياز مي كنيد
اينقدر متكبر و كافريد تا چه رسد به رفتارتان با سائر آدمھا . پس بدانيد كه غرق در گناھيد كه اصلاً احساس
گناه نمي كنيد زيرا انسان واقعاً مؤمن و پاك ھزاران گناه در خود سراغ دارد .
پس لااقل از گناه فحاشي و بي ادبي ھاي خودتان توبه كنيد و سپس چند سال ديگري ھم براي معالجه خود

ھزينه كنيد و سپس تشريف بياوريد.

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد چهارم ص 20ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۴ شهريور ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۵۸:۲۵ ] [ رضا ]
حكمت جاويد (دوستي)

سرنوشت تو ھمواره بدست نزديكترين دوست تو نوشته مي شود .

دوست تو دشمن ارادۀ نفساني توست .

ھيچ اقدام سرنوشت سازي به تنھائي اتخاذ نمي شود .

امام تو نزديكترين دوست توست .

از دوستي دور نمي شوي مگر اينكه به دشمني نزديك مي شوي .

فاميل ھرگز دوست نخواھند بود .

دوست تو ھرگز تو را نمي ستايد .

كسي كه دوست صديقي ندارد جز خود فروشي ھنري ندارد .

وفاي به دوست وفاي به خداست و خيانت به دوست خيانت به خداست .

دوست ، عزّت نفس تو را مي خواھد نه لذّت نفس تو را .

دوست تو كسي است كه تو را بي نياز مي سازد .

كسي كه به دوست صديقي خيانت مي كند خود را مجاناً در اختيار دشمن مي نھد .

كسي كه دوست صديقي ندارد دعايش اجابت نمي شود .

دوست تو كسي است كه زشتي ھايت را در نھان بر تو آشكار مي كند .

در قبال دوست ، تو ھمواره دشمن خودي .

دوست تو كسي است كه ھرگز با تو معامله نمي كند .

كسي كه دوست را مي فروشد خود را پيشتر فروخته است .

آنچه كه در قيامت محاسبه مي شود وفا و يا جفاي به دوست است .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 51


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳ شهريور ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۴۹:۴۷ ] [ رضا ]

حكمت جاويد ( فلسفه شكست)

ھر شكستي فقط يك معنا دارد و آن امر به خروج از وضعيت موجود است .

آدمي غريزتاً دوستدار دشمن خويش است و اينست راز شكست در عشق .

شكست ، ايده اي است كه با آن مي جنگيم تا رخ ندھد ولي رخ مي دھد .

كسي كه ھمواره براي شكست خوردن آماده است شكست نمي خورد .

شكست يعني شكست خوردن درنبرد با قوانين طبيعت .

شكست ابدي آنست كه درك و تصديق نشود .

شكستي جز شكست اراده انسان در مقابل اراده خدا نيست .

كسي كه به استقبال شكست خود مي رود و در آن مشاركت مي كند و از آن سبقت ميجويد

شكست را شكست مي دھد .

شكست انسان در جھان راز تنھا شدن اوست .

آدمي از شكست نمي ھراسد بلكه از تنھا شدن مي ھراسد .

كسي كه تنھائي را بپذيرد ھرگز شكست نمي خورد .

شكستي جز شكست « من » نيست.

آنكه در بيرون پيروز مي شود در درون شكست مي خورد .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 48

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲ شهريور ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۳۹:۰۲ ] [ رضا ]

حكمت جاويد ( انسان لايق ):

انساني لايق عزّت است كه براي ديگران ھم بخواھد .

انساني لايق ايمان است كه براي ديگران ھم بخواھد .

انساني لايق معرفت است كه براي ديگران ھم بخواھد .

انساني لايق محبت است كه براي ديگران ھم بخواھد .

انساني لايق سلامت است كه براي ديگران ھم بخواھد .

انساني لايق زندگي است كه براي ديگران ھم بخواھد .

انساني لايق جاودانگي است كه براي ديگران ھم بخواھد .

انساني لايق انسانيت است كه براي ديگران ھم بخواھد .

آنكه چنين نيست مجسمۀ شيطان است انسان نيست بلكه شيطاني در صورت بشر .

اين ھمان انسان كافر و بخيل است . انسان فقط در ديگران به حق خود مي رسد و ديگر ترين ديگران ھم

خداست كه ذات بشر است .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 45

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱ شهريور ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۴:۵۳ ] [ رضا ]

دو قلوهاي بشري

عشق و نفرت

حماقت و شقاوت

لوده گي و لا اباليگري

دين و علم

ادب و معرفت

صبر و خداشناسي

بزدلي و عربده

صداقت و شھامت

قناعت و آزاده گي

بوالھوسي و بي وفائي

وقاحت و غرور

بي غيرتي و خيانت

نژاد پرستي و كفر

حرّافي و ھرزه گي

چاپلوسي و عداوت

بي نظافتي و فحشاء

بخل و حقارت

حكمت و آرامش

فحاشي و نفاق

خشم و جنون

مردم پرستي و حرام خواري

مكر و جھل

بيقراري و ريا

بيماري و بصيرت

خودشناسي و تواضع

عدالت و عرفان

سياست و دروغ

خرافه و ظاھر پرستي

ساده زيستي و سعادت

افراط و تفريط

بلاغت و يقين

ثروت اندوزي و ھراس

محبت و تنھائي


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 36


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۵۰:۱۶ ] [ رضا ]
بد بخت ترين زنان كيستند ؟
*كساني كه محبت مرد را دليل عظمت خود مي پندارند.
*كساني كه محبت مرد را جنون او مي پندارند .
*كساني كه محبت مرد را بر عليه او بكار مي گيرند .
*كساني كه محبت مرد را به پول محك مي زنند .
*كساني كه محبت مرد را انكار مي كنند تا به آن پاسخ گو نباشند .
*كساني كه محبت مرد را به سخره مي گيرند.
*كساني كه محبت مرد را به خدمت بلھوسي خود مي گيرند .
*كساني كه محبت مرد را دليل نيازش مي پندارند .
*كساني كه محبت مرد را در رختخواب تحقير ميكنند .
*كساني كه محبت مرد را چاپلوسي ميدانند.
*كساني كه محبت مرد را در فرزندان خود نابود مي كنند .
از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 34

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۴۳:۱۵ ] [ رضا ]
چند حكمت پسامدرن

رئيس جمھور محصول رأي مردم نيست بلكه رأي مردم محصول رئيس جمھورشدن كسي است
كه بايد رئيس جمھور شود.

عجب نيست كه عشق به نفرت انجامد عجب است كه نفرت به عشق مي انجامد.

نيازي كه با ناز برآورده مي شود بر نياز مي افزايد و متقابلاً بر ناز.

تفاھم متقابل زناشوئي يعني باور كردن متقابل دروغھاي ھمديگر.

آنجا كه عشقي نيست جديّت آغاز مي شود، يعني جنگ .

ھيچ چيزي ھمچون ناز تبديل به كينه نمي شود زيرا ھر كه نيازش بيشتر است نازش بيشتر و

لذا ناكامتر است.


وقتي كه ديگر ھيچ ارزشي باقي نيست آدم لخت مي شود: مدرنيزم!

عشق بازاري يعني ناز كردن و كشيدن براي نياز.

دموكراسي يعني تبديل شاه به رأي از طريق تبليغاتي كه از ھر رأي گيرنده يك شاه خيالي مي

آفريند.
--------------------------------------------

حكمت جاويد:


آنكه دنيا را مي طلبد به آن ميرسد ولي بدستش نمي آيد.

ھيچ چيزي بدست نمي آيد ولي به دل مي تواند آمد.

آنكه از نژاد رود به نزاد مي رسد.

آنكه حق معلم را ادا نمي كند آموزه ھايش به او پشت مي كند.

آنكه دوست را مي فروشد تا دل دشمن بدست آورد دلش به اسارت دشمن در مي آيد.

آنكه حقي را ببيند و تصديق نكند با آن به جنگ مي آيد و ھلاك مي شود.

آنكه پولي را با فروش معنويتي بدست مي آورد بواسطه آن پول ديوانه مي شود.

آنكه از محبتي بر عليه صاحب محبت استفاده ميكند به اسارت دشمنان محبت در مي آيد.

آنكه به معرفتش عمل نكند احمقي مي شود.

آنكه دين را زينت كفر كند به خدمت كافران در مي آيد.

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 54ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۵۲:۴۲ ] [ رضا ]

چند اين – هماني(1)

*كفر زن ھمان نازش در قبال شوھر است .

*غرور ھمان خود- فريبي است .

*دين ھمان واقعيت است .

*عشق ھمان خود پرستي در غير خويش است .

*شرك ھمان چند منظوره بودن يك عمل است .

*ھمسر ھمان جمال نفس تو است .

*خواب ھمان مرگ خفيف است .

*آرزو ھمان دام شيطان است .

*خوشبختي ھمان رضايت است .

*صدق ھمان دين داري است .

*عرفان ھمان خود شناسي است .

*صنعت ھمان ماشين دوزخ است .

*طبيعت ھمان درب جنّت است .

*آخرت ھمان باطن است .

*ابليس ھمان منيّت است .

*نفاق ھمان فاصله بين ذھن و دل است .

*نماز ھمان گفتگو با خويشتن خويش است .

*انديشه ھمان جدال بين بود و نبود است .

*مستي و نشئگي ھمان عبادت كافران است .

*تن ھمان صورت روح است .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 33

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۵۶:۲۸ ] [ رضا ]

حكمت جاويد ( تعليم و تربيت )


تقليد ، دزدي اعمال ديگران است .

تعليم اجباري مولّد جباّريت است .

شعار،شعور دزدي است .

علم بي ايمان، فساد را توجيه مي كند .

علم حقيقي ھرگز بفروش نميرسد و بلكه انفاق مي شود .

ھيچكس خودش را تربيت نكرده است .

كسي كه ربّي نداشته باشد نمي تواند مربّي باشد.

بميزاني كه اطاعت مي كني اطاعت مي شوي.

اطاعت كه از محبّت نباشد موجب عداوت است .

علمي كه به خودشناسي نرسد به خود فروشي مي رسد.

آنكه خود را بي نياز از مربّي مي داند تربيت نمي داند.

تربيت شدن با محبّت شدن است .

ھيچكس فرزندش را تربيت نمي كند .

مرد را مرادي تربيت مي كند و زن را شوھرش.

زن با تربيت مريد شوھر است .

تربيت نمودن نظر بر ذات كردن است .

غايت تربيت دوست داشتن منكر خويش است .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 46


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۲:۴۴ ] [ رضا ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ]
.: Weblog Themes By jahanblog :.

درباره وبلاگ

كتاب ها،مقالات و سخنراني هاي استاد علي اكبر خانجاني در باره همه مسائل انساني
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب