بي همتا
 
نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 87
دیروز : 61
افراد آنلاین : 1
همه : 7468
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
چت باکس

نقش هنرها در زندگي

انسان مدرن به لحاظي انسان اھل ھنر است و با ھنرھا زندگي مي كند و با آن رابطه مستمري دارد كه

مھمترين اين ھنرھا موسيقي و سينماست كه امروزه بصورت تلويزيون در خانه ھاست. و كم نيستند خانه

ھائي كه در آن تلويزيون فقط به ھنگام خواب، خاموش است . ھنر مدرن بر جاي فكر و ذكر و عبادات

نشسته است. آيا اينھمه حضور و دخالت ھنرھا در زندگي انسان مدرن براستي حيات و عمل و انديشه و

احساسات او را ھم ھنري و لطيف و خلاق نموده است؟ ولي عملاً شاھديم كه ھرچه كه گرايش به

موسيقي و فيلم شديدتر است خشونت و شقاوت و مصرف پرستي و عقيم شده گي فكري و عملي ھم

شديدتر است حتي خود جماعت اھل ھنر و توليد كنندگان ھنري از سائر مردمان در زندگي واقعي خود

بي ھنرتر و دست و پا چلفتي تر و مصرفي ترند و در رفتار ھم خودخواه تر و جنون آميز تر عمل مي كنند

ھر چند كه اين خشونت و شقاوت عموماً ظاھري ملوس دارد ولي در سر بزنگاھھا بناگاه مبدل به اشد

جنون و جنايت مي شود. به ھمين دليل اين جماعت زندگي فاجعه آميزتري دارند و به عواقبي بس مبتذل

و فضاحت بار مي انجامد.

اين تناقض عظيم به چه معنائي است؟ آنتوني كوئين يكي از سلاطين جھان ھنر در اعترافاتش مي گويد

كه در زندگي پس پرده خود تا چه حدي مواجه با حياتي عقيم و شقي و بيروح بوده است و در اواخر

عمرش جز حسرت و پوچي حاصلي نداشته است . انسان مدرن تلاش كرده كه ھنر را بجاي اخلاق و

مذھب بنشاند و اينست راز واژگونسالاري ھنرمندان مدرن.


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 159
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۳:۴۶ ] [ رضا ]


فرق تحقير و انتقاد

در سالھاي اخير از بس كه از خود تعريف و ستايش كرده ايم در حال خفه شدن ھستيم. بسياري از ما

ھنوز ھم درعصر ادعاي فكر و روشنفكري و تجزيه وتحليل و فلسفه و علوم انساني، تفاوت تحقير و

توھين و عداوت را از انتقاد و نصيحت و محبت درك نمي كنيم و لذا اين امر يكي از بزرگترين نقايص

فرھنگي ماست كه امكان انديشه خلاق و اصلاحات فرھنگي و توسعه ديني و اخلاقي را محال ميسازد

و يك خود – سانسوري و بي تفاوتي را بر كل جامعه فرھنگي ما تحميل نموده است و خود از علل افول

مطالعه و تحقيق و تفكر در كشور ماست كه به بحران ھويت انجاميده است و لذا مخصوصاً جوانان ما در

اوج آزادي ھم احساس اسارت و خفقان مي كنند.

نشان دادن حقارتھا و جھالت ھا و بدبختي ھا ھرگز نمي تواند به نيت بخل و عداوت و نابودي باشد . زيرا

دشمن ھرگز قدرت درك و بيان حقايق و عيوب آدمي را ندارد و فقط تھمت مي زند و عربده و فحاشي

نموده و محكوم به نابودي مي سازد . آنكه مي تواند درد و مرض كسي را درك كند ذاتاً دوست و دلسوز

است . نشان دادن حقارت متفاوت از تحقير نمودن است. بيائيم درست مثل طبابت، تشخيص امراض

فرھنگي را ھم وارد فرھنگ خود سازيم . كسي كه ميل به اصلاح و نجات خود ندارد انتقاد را تحقير و

عداوت مي پندارد .علي(ع) سلطان عشق مي فرمايد:« دوست حقيقي تو كسي است كه عيوب تو را به

تو ھديه مي كند و دشمن حقيقي تو كسي است كه عيوب تو را از تو پنھان مي نمايد و فقط چاپلوسي و

تحسين مي كند». بيائيم اندكي ھم علوي بينديشيم نه اينكه فقط به ياد امامان مان بر سر و سينه خود

بكوبيم.

آيا اگر پزشكي بيماري سرطان را در بيمارش تشخيص دھد او را تحقير و عداوت كرده است؟


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 121
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۳:۴۶ ] [ رضا ]

زناشوئي ماليخوليائي
( آخرالزمان زناشوئي)

آخرالزمان ھويت مردانه ھمانا به آخر رسيدن مرد با مردانگي خويش است ھمانطور كه آخرالزمان ھويت
زنانه ھم به پايان رسيدن زن با زنانگي خويش است .
به بيان ديگر اين ھمان به پايان رسيدن ھويت مادري زن و ھويت پدري مرد است. و اين بمعناي به پايان
رسيدن غيرت در مرد و عصمت در زن است و يا به پايان رسيدن اراده و مسئوليت مردانه در مرد است و به
پايان رسيدن محبت و وظايف زنانه در زن است. و اين به پايان رسيدن عمر تاريخي خانواده است. در چنين
وضعي يك خانواده ايده آل و پابرجا در صورتي ممكن مي آيد كه زن يا مرد لااقل يك نفر در خانه نباشد و
بچه ھا نيز غرق در تلويزيون و كلاسھاي به اصطلاح ھنري و شبه تقويتي در بيرون باشند. مرد روابط
خودش را دارد و زن ھم روابط خود را و بچه ھا نيز. و ھنگامي مي توان فاجعه را شاھد بود كه ھمه
اعضاي خانواده در خانه باشند وھيچ ميھماني ھم بعنوان سپر بلا و مخفي گاه در كار نباشد و تلويزيون
ھم برنامه جذابي نداشته باشد. و اما نام و عنوان اين زندگي بدينگونه تقديس ميشود: عشق، آزادي،
استقلال، ايثار و ...... اين مكتب« ھر كه براي خودش » مي باشد.
و آنچه كه بناگاه اين ثبات مصنوعي را بر ھم مي زند فرزند است كه بناگاه مبتلا به جنون و يا فساد و
رسوائي مي شود. كه البته نام اين جنون، نبوغ است و نام اين فساد ھم حقوق بشر !

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 118
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۳:۴۵ ] [ رضا ]

عشق يعني چه؟

عشق طبق تعريف كه در قلمرو عمل فقط با ايثارمعين مي شود چيزي جز عشق خوبي به بدي نيست .

كه ازليت اين عشق منجر به خلقت عالم و آدم شد كه عشق وجود به عدم بوده است.

عشق خوبي به خوبي ، ديگر عشق نيست بلكه عدالت و انصاف و تجارت است . و بقول حضرت

مسيح(ع) ، دوست داشتن دشمنان، محبت است و دوست داشتن دوستان را ھنري نيست .

عشق آدم خوب به بدھا، عشق عارف به جاھل، عشق قوي به ضعيف و .... عشق واقعي است و گوھره

الھي است و داراي ذات خلاقه مي باشد و موتور محركه تكامل محسوب مي شود. عشق يعني نيك

بيني بدترين آدمھا. يك عاشق اگر بر اين حقيقت نھان آگاه نباشد نھايتاً از عشق خود توبه مي كند و از

معشوق انتقام مي ستاند. عشق غريزي مرد به زن ھم اگر داراي اين خود آگاھي نباشد عاقبتي فجيع

دارد.

بزرگترين قدرت خلاقه عشق اينست كه تحت الشعاع نور عشق، بدھا، خوب ديده مي شوند و زشت ھا

ھم زيبا مي گردند و بدينگونه است كه انسان و جھان در مقابل نگاه عاشق بسوي كمال ميرود. معشوق

نيز تحت چنين نگاھي است كه به غيرت مي آيد و به سمت خوبي و زيبائي حركت مي كند. آرايش و

خودآرائي صوري زن در مقابل نگاه عاشقش كمترين نوع اين حركت است. آدم بدي كه فقط يكبار خوب

ديده شد باور مي كند كه مي تواند خوب باشد و اين كمترين معجزه عشق است كه نيكوكاري را احياء

مي كند.


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 109
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۳:۴۴ ] [ رضا ]

« پاستور » پيامبر حيات زدائي از زندگي

پاستور پدر بھداشت مدرن و بنيانگزار جنون استريل كردن جھان بجاي اينكه ميكروبھا را نابود كند زندگي را
نابود كرد تا ميكروبھا ھم ھمراه زندگي نابود شوند . و امروزه كل جھان طبيعت شبانه روز در حال
سمپاشي و استريل شدن و واكسينه گشتن است تا ھيچ ميكروبي باقي نماند تا موجب بيماري انسان
شود . غافل از اينكه با تحليل دادن قوۀ حيات ، ميكروبھا تغيير ماھيت داده و با جھش ژنتيكي قدرتمند تر
گشتند و اين فقط قوۀ حيات بود كه تحليل رفت و امپراطوري ميكروبھا را ممكن ساخت و بر انسان مسلط
كرد . امروزه كل بھداشت و درمان مدرن كاري جز مسموم ساختن حيات بر روي زمين ندارد و اين شيطان
نبرد با زندگي مبدّل به اساس پزشكي مدرن شده است و داروسازي مدرن كاري جز تولد سموم مھلكتر
ندارد و اين جنگ با حيات است به قصد ادامه حياتي مرگبار و مسموم با مرگ تدريجي . انسانھا از كودكي
با جنون واكسينه كردن مھد كشت ميكروبھا شده و ميوه جات از بدو شكوفائي با انواع سموم مھلك
آبياري مي شوند . نبرد با باكتريھا اصل اول دانش پزشكي گرديده است درحاليكه باكتريھا عناصر اوّليه
پيدايش حيات بر روي زمين ھستند . اين جنگ با زندگي نامش علم پزشكي است . امروزه با انواع مواد
شيميايي و از طريق سوزاندن و منجمد نمودن غذاھا سعي در نابودي ميكروبھا دارند در حاليكه ميكروبھا
در حال دگرديسي ھستند و فقط زندگي در حال انقراض مي باشد و بشر مدرن سموم را بجاي غذا
مصرف مي كند . و اين غذاي اھل دوزخ است كه بقول قرآن سموم و چرك و خون و فسادند كه بعنوان غذا
و دوا استفاده مي شوند .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 206
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۳:۴۳ ] [ رضا ]

چگونه كسي به امامت ميرسد !


كسي كه نمي تواند دروغ بگويد .

كسي كه نمي تواند دوست نداشته باشد .

كسي كه نمي تواند كينه ورزد .

كسي كه ھمواره پا بر دل خود مي نھد.

كسي كه ھرگز به پول نمي انديشد .

كسي كه ھرگز از كسي نمي ھراسد .

كسي كه ھمواره بين خود و ديگري ، ديگري را ترجيح مي دھد .

كسي كه در ھر دعوائي خودش را محكوم مي كند.

كسي كه جز خود علّتي براي سرنوشت خود نمي يابد .

كسي كه براي خودش چيزي نمي خواھد.

كسي كه خود را مسئول ھمه بدبختي ھاي ديگران مي داند .

كسي كه با منّت كشيدن خدمت مي كند.

كسي كه بواسطه محبّت خود تك و تنھا مي شود زيرا كسي را ياري تحمل محبّت او نيست .

كسي كه قبل از مرگش با شوق كامل براي مردن آماده است و جز قبر خانه اي ندارد و بدنش قبر

اوست و غار اوست و راز غيبت اوست .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد دوم ص 192

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۳:۴۳ ] [ رضا ]

هفت طبقه انسانيت

آدمي جز دل خويشتن نيست و ھمه حالات و اعمال و مقامات بشري برخاسته از دل اوست و درجات دل.

و دل آدمي ھفت وادي يا طبقه و بطن دارد كه بواسطه معرفت نفس قابل كشف و فتح است. و كل عالم

ھستي نمايش ھفت طبقه دل انسان است : جھان مادون جمادي، جھان جمادي، جھان نباتي، جھان

حيواني ، جھان شيطاني، جھان ملكوت و جھان الھي. و لذا ھفت درجه از دل و انسان وجود دارد : انسان

مادون جمادي، انسان جمادي، انسان نباتي، انسان حيواني، انسان شيطاني ، انسان ملكوتي و انسان

الھي . ھمه اين مقامات در آن واحد در ھر بشري حضور دارد ولي ھر بشري در آن واحد و درھر مرحله از

زندگي و تكامل خود مقيم در يكي از اين مقامات وجود است . انسانھائي كه دلشان از سنگ ھم سخت

تر است . انسانھائي كه چون سنگ ھستند . انسانھائي كه چون گياھانند. انسانھائي كه حيوان صفت

ھستند. انسانھائي كه در جھان شياطين زندگي مي كنند و در تسخير شياطين ھستند . انسانھاي

ملكوتي و انسان الھي كه ھمنشين با خداست . و انساني كه ھمنشين با خداست و خليفه خداست

سائر جھانھا را زير پاي خود و تحت سلطه و نظر خود دارد و اين عرش دل است. ھمه اين نوع و درجات

انساني در قرآن مذكور است. البته ھر يك از اين مقامات در بطن خود داراي درجات فرعي است و

ھمچنين مراحل انتقالي از مقامي به مقامي دگر وجود دارد. در بطن ھر يك از اين طبقات مي توان به

ياري معرفت و جھاد ديني رشد و نمو نمود ولي براي جھش از طبقه اي به طبقه اي دگر جز به ياري يك

پير طريقت ممكن نيست. بدينگونه مراتب معرفت نفس و معراج نفساني مترادف با مراتب جھان بيني و

جھان شناسي است.


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد دوم ص 238

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۳:۴۲ ] [ رضا ]
آيا مي دانيد....

*آيا مي دانيد كه ھيچ چيزي را به يقين نمي دانيد؟

****

*آيا مي دانيد اكثر قريب به اتفاق زناني كه طلاق مي گيرند ھرگز از دست شوھرشان كتك نخورده اند؟

****

*آيا مي دانيد ھمۀ جنايتكاران خود را بيگناه مي دانند ؟

****

*آيا مي دانيد ھمه كساني كه در عذابند در نزد وجدان خود آنرا بر حق مي دانند ؟

****

*آيا مي دانيد كه قيامت در حال بر پا شدن است؟

****

*آيا مي دانيد كه ھمۀ انسانھا از خدا راضي ھستند؟****

*آيا مي دانيد ھيچ زني بخاطر فقر به تن فروشي نمي پردازد؟

****

*آيا مي دانيد كه ھمه وسواسي ھا آدمھايي بسيار بي نظافت ھستند؟

****

*ايا ميدانيد كه خداوند در آسمان نيست بلكه بر روي زمين است؟

****

*آيا مي دانيد كه ھيچكس بواسطۀ گرسنگي بيمار نمي شود؟

****

*آيا مي دانيد كه ھيچ پزشكي خودش را مداوا نمي كند؟

****

*آيا ميدانيد كه بدون تلويزيون اكثر زناشوئي ھا از ھم مي گسلد؟

****

*آيا مي دانيد كه ماھيت نھائي ھر معنايي كاملاً وارونه است؟

****

*آيا مي دانيد كه عشق حاصل اشدّ ضديت است؟

****

*آيا مي دانيد كه شما بار دوم است كه بدنيا آمده ايد؟

****

*آيا مي دانيد كه اگر به پزشك رجوع نكنيد بيماري شما بتدريج علاج مي شود و ھيچ از عمرتان نمي

كاھد؟

****

*آيا مي دانيد كه روزي خداوند خالق را ديدار خواھيد كرد؟

****

*آيا مي دانيد كه روزي شما ھيچ ربطي به كار كردن شما ندارد ؟

****

*آيا مي دانيد كه كفر ھمان زندگي دل بخواھي است؟

****

*آيا مي دانيد كه بيماري تن موجب سلامتي روان است؟

****

آيا مي دانيد كه« واژه » (كلمه ) به معناي وارونگي است؟

****

*آيا مي دانيد كه « سياست » از ريشه « سيئه » به معناي بدي و شرّ است؟

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد سوم ص 8

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۳:۴۱ ] [ رضا ]

قهر : كمال مهر

قھرياران برتر از مھر آمده

انبياي الھي سفيران مھر و محبت و ايثارند و بنيانگزاران مكتب عشق . و اما كامل كننده اين مكتب يعني

محمد(ص) كه جمال رحمت خدا در كائنات است در وجود علي متبلور گشته و لذا رسالت را به اتمام

رسانيده است . ولي اين تبلور كمال مھر حق در چشم عامه بشري عين قھر است و لذا اسوه تنھائي

انسان گشته است .

ھر صفتي چون به كمال رسد بناگاه صورتي كاملاً متضاد مي يابد . و اين ھمان حقي است كه جادويش را

جز انگشت شماراني از عارفان در نمي يابند و مابقي بشر از آن روي بر مي تابند و اين راز تنھائي

و شھادت كاملان وادي محبت است .

نيكي چون به اوج رسد عين شر مي نمايد عكس اين امر نيز به معناي ديگري نيز مصداق دارد كه از اراده

عاملش خارج است .

حق نيز چون به تمام و كمال فرود آيد موجب ابطال عظيمي در ھمه اركان حيات بشر است كه البته ابطال

اموريست كه ذاتاً ناحقند .

مھر نيز چون به كمال رسد اشد قھري فراسوي منطق و عليّت است ھمچون قھر علي كه جمال كمال

رحمت محمدي است كه حقش را جز انگشت شماراني در طول تاريخ درك نكرده اند.

اين قھر باعث و باني فصل جديدي از تحول ذات بشر و نطفه عطفي در تاريخ فرھنگ و تمدن است كه فقط

صورتي از آن در عرفان اسلامي متجلّي است كه معنا و حق برتري از انسانيت را فرا روي بشر قرار مي

دھد و بشريت را به آن فرا مي خواند .

نخستين باني اين قھر برتر از مھر ھمانا ابراھيم خليل الله است كه در ماجراي تبعيد ھمسر محبوبش

ھاجر و ذبح اسماعيل متجلّي شده است و در دين اسلام به تمام كمال به فعل آمده كه ھمانا غيبت امام

است .

كل ماجرا در يك كلام از اين قرار است كه انسان بايد نھايتاً ھر كسي را كه بيشتر دوست ميدارد رھا كند

و بخدا وا گذارد براي رضاي خدا و رشد محبوبش و نه براي ارضاي خودش.

چرا كه آنكس كه مورد مھر و محبت و ايثار واقع مي شود بقول معروف عزيز دردانه و مصرف كننده و

طلبكار و بي شعور و واژگون سالار مي شود و منشأ محبت را طرد ولعن و انكار مي كند و موجودي بغايت

كافر مي گردد . چنين كسي در آن واحد كه مورد اشد لطف و ايثار است در سمتي ديگر موجودي شديداً

مفعول و منفعل و حتّي مظلوم واقع مي شود و بسيار بندرت اتفاق مي افتد كه بواسطه تقوي و معرفت

بتواند حق مھر را در يابد و حقوقش را ادا نمايد و از اين لطف الھي در جھت تعالي روح بھره جويد .

اينجاست كه قھر عاشق تنھا راه نجات و رشد و بيداري معشوق است . معشوق ھمواره مفتون و مجنون و

از خود- بيگانه است الا اينكه بواسطه قھر عاشق بخود آيد .

و اگر علي(ع) مبدأ عاليترين حد عرفان در تاريخ است بواسطه قھاريت عاشقانه اش به بشريت است كه

موجب بخود-آئي عظيم بوده است . خود آن حضرت ، شھيد ھمين كمال مھرش مي باشد و از ھمين بابت

تنھاترين انسان تاريخ نيز مي باشد زيرا درك كمال مھر در اين قھر جز از عھده عارفان بر نمي آيد .

ھمانطور كه كمال مھر پروردگار درباره مخلصين بصورت اشد فقر و بيكسي و بلايا آشكار مي شود .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد دوم ص 182

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۳:۴۰ ] [ رضا ]

انسان و شيطان

در قرآن مي خوانيم كه شيطان كالائي جز غرور براي آدمي ندارد و انكار و اعمال زشت و نادرست رابراي

آدمي برحق و زيبا مي سازد و بدينگونه انسان در قبال كردارھاي نادرست خود مغرور و خودستا مي

شود. و اما آيا اين كارخانه زيباسازي اعمال زشت در كجاي انسان قرار دارد؟ بدون شك اين كارخانه جائي

جز ذھن و قوه انديشه گري و توجيه و تحليل نيست. اين ھمان كارگاه غرّه شدن انسان است . در اين

كارگاه يك ميل و عمل فاسقانه لباس عشق بر تن مي كند يك عمل تجاوزگرانه لباس خدمت وايثار به تن

مي كند ھرزه گي و بولھوسي تحت عنوان آزادي و اختيار و استقلال اراده توجيه ميشود، ترس و عافيت

طلبي با واژه صبر و توكل تقديس مي گردد و الي آخر. پس شيطان در مغز و انديشه ماست. ولي آيا

چگونه مي توان حد و مرز و ماھيت تفكر و تعقل را از توجيه گري و تبديل صوري مفاھيم و خودفريبي و

شيطنت تشخيص داد ؟ در قلمرو فلسفه و خودشناسي منطقي ھر چند كه صدھا ملاك بين اين دو امر

معلوم شده است ولي نھايتاً ھمواره جائي براي فريب فكر وجود دارد و ھيچكس از وسوسه شيطان مبرا

نيست و گرنه اطاعت از رسولان و امامان ھدايت امري بيھوده مي بود و اصلاً كل دين محلي از اعراب نمي

داشت و فلسفه و دانش بشري مي تواند انسان را كفايت كند و بر جاي مذھب قرار گيرد.

احكام اخلاقي و عملي دين واضح ترين محك براي چنين تشخيص مي باشد ولي اين احكام نيز در ھر

مذھبي و فرقه و فلسفه ديني متفاوت ھستند و علاوه بر اين در ھر نظام شرعي و اخلاقي نيز دريائي از

احكام در درجات متفاوت وجود دارند كه ضد و نقيض مي نمايند و ھمين احكام قلمرو خودفريبي ھاي

خواسته و ناخواسته بشرند و لذا كفايت نمي كنند و اينست كه آخرين پيامبر خدا ،يك انسان متشرع بدون

امام ھدايت را ھم كافر مي خواند . ميزان امام است و نه احكام.

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد دوم ص 211

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۳:۴۰ ] [ رضا ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ]
.: Weblog Themes By jahanblog :.

درباره وبلاگ

كتاب ها،مقالات و سخنراني هاي استاد علي اكبر خانجاني در باره همه مسائل انساني
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب