بي همتا
 
نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 92
دیروز : 61
افراد آنلاین : 2
همه : 7473
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
چت باکس

راز تباه شدگان

در ھر جامعه اي افراد و اقشاري ھستند كه موسوم به تباه شدگانند و مورد نفرت و لعنت كل جامعه ، مثل

روسپي ھا و منحرفين جنسي و قاچاقچيان و جن گيران و رمّالان و... . اينان به مثابه زباله دان و مستراح

فرھنگي جامعه ھستند و به واسطه تباھي آنھاست كه مابقي مردمان مي توانند به زندگي خوب

و آبرومند خود ادامه دھند و دعوي پاكي و نيكي نمايند . اينان پست ترين قشر جامعه محسوب مي شوند

و مثل درك اسفل السافلين جوامع بشري ھستند . برخي از مشاغل را ھم بايستي در ھمين طبقه

اجتماع قرار داد مثل چاه كني ، تخليه مستراح ، كلفتي و كنيزي و نوكري و.... . اينان به مانند مقعد و مخرج

جامعه مي باشند و پرولتاري واقعي به زبان مدرن و يا پرولترترين طبقه جامعه محسوب مي شوند

.و مستضعفين حقيقي اينانند . امروزه بايستي كارتون خوابھا و ايدزي ھا و بسياري از معتادان آخر خط را

ھم به اين گروه افزود . تعداد و وسعت اجتماعي و جھاني اين طبقه از بشري در عصر جديد در حال افزايش

است كه از جمله محصولات عصر صنعت و مدرنيزم است . كل حلبي آبادھاي حومه شھرھاي بزرگ جھان

كلاً در اين قلمرو جاي دارند . اينان براستي چيستند و چه ميكنند و چه رسالتي دارند و رازشان چيست؟

كل مدنيت و پيشرفت و سعادت مدرن بشر مديون اين طبقه است و اين طبقه خود محصول تمدن مدرن

است . خوب و پاك بودن مردمان مديون بد و ناپاك بودن اينان است . كل جماعت دزدان و تبھكاران و جانيان

حرفه اي نيز ياغيان و انقلابيون اين طبقه محسوب مي شوند . اينانند آن جماعتي كه ناجي موعود از

برايشان خواھد آمد ھمانطور كه ھر پيامبري ھم اساساً براي نجات اين جماعت ظھور كرده است زيرا

بشريت باقي به نابودي اين جماعت است.


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد پنجم ص205

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۲:۰۶ ] [ رضا ]

زن و پول

زنانيّت زن يعني رحمت و لطافت وجودي اش يعني ھمسريت و مادريتش، دشمني شقي تر از پول زدگي

ندارد . ابتلاي به دنيا و دنيا پرستي كه معمولاً در حد پرستش لوازم خانه و دكوراسيون است براي ھلاكت

روح زنانگي كافي است تا چه رسد به اينكه به اموال و املاك بيشتري ھم مبتلا شود و براي خود درآمد و

تجارت و پس انداز مستقلي ھم داشته باشد . در اينجا سخن بر سر حقوق اقتصادي زن نيست بلكه بحث

بر سر حقوق روحاني اوست .

تجربه بشري در ھمه جاي زمين نشان مي دھد كه ابتلائات مادي براي زن ھمچون جذام روح است و

قلبش را مي ميراند تا آن حد كه چشمانش را نسبت به فرزندانش ھم كور مي سازد . بيھوده نيست كه

خداوند مسئوليت معشيت زندگي زن را به مرد سپرده است تا وي حتي مبتلا به نيازھاي مادي خودش

ھم نباشد و بتواند خانه را بعنوان ھسته اوليه جامعه مھد محبت و معنويت و لطافت سازد و زنگار دنيا زده

گي را از مردش ھم بزدايد .

زن به تجربه و آزمون وجودي خودش به يقين مي داند براي معشيت خود مطلقاً نيازي به كار كردن و

اشتغال مستقيم به امور مادي ندارد و از اين بابت جاي ھيچ نگراني ھم نيست زيرا مرد محبوبش بسيار

بيشتر از خود او نگران آسايش و سلامت و آتيه اوست . ولي ماليخوليايي بنام پول من ، شغل من ، اداره

من ، و حساب بانكي من ، او را كور و كر و ديوانه مي سازد و گاه براي دستيابي به اين جنون به آساني

پاي بر روي سعادت و آسايش نقد خود مي گذارد و براي بچه ھايش ھم پشيزي ھم قائل نميشود . اين

بزرگترين طاعون زن مدرن است و دامي است كه نظام سرمايه داري پيش پايش پھن كرده است و تحت

عنوان آزادي و استقلال او را به لحاظ جسمي و رواني و جنسي مفت و مجاني استثمار و غارت ميكند .

زن عاقل كسي است كه حتي پول جيبي ھم با خودش حمل نمي كند و براي خودش جداگانه ھيچ پس

اندازي نمي سازد . آنچه كه مرد را بيمار مي كند زن را نابود مي سازد . مردي كه مي پندارد بواسطه

رشوه و حق حسابھايي مالي به زنش دلش را به دست مي آورد او در خطاست بلكه دلش را اسير پول

مي كند و بدينگونه روحش را تبديل به اشياء مي سازد . مردي كه زنش را دوست داشته باشد او را نمي

خرد و برده پول خود نمي كند . تجربه مردانيكه بدين واسطه موجب نابودي زندگي خود شده و حتي زن را

به وسوسه طلاق انداخته اند يك عبرت جھاني است . اين از بي ظرفيتي زن نيست بلكه از لطافت روح

اوست و دال بر رسالت ويژه ايي است كه خداوند براي ھستي او قائل شده است . قدرت زن ھرگز در

جيب او نيست بلكه متكي به قدرت عشق و عطوفت او به ھمسر و فرزندان است و اين بزرگترين سلاح

اوست . قدرت اقتصادي از زن يك ديو مي سازد ديوي شوھر خوار و بچه خوار و نھايتاً خود- برانداز و

مجنون . زن پولدار ھرگز زن مھرباني از آب در نيامده است .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد پنجم ص 218

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۲:۰۵ ] [ رضا ]

راز جادوگري مدرن


باور به جادو و طلسم و انواع خرافات ديگر از ويژگيھاي عصر مدرنيزم است كه بشر تكنولوژي پرست در اوج

انكار خدا و مذھب و متافيزيك به طرزي حيرت آور به باور جادو رسيده كه ھزار چندان شديدتر از باورھاي

سنتي مردمان قديم است.

شكست علوم و فنون و طب مدرن در پاسخگوئي به دردھا و بدبختي ھاي بشر ، علّت اصلي اين گرايشات

جديد است كه عناوين بسيار متنوعي دارد و گاه دعوي عرفان مي كند . اين تناقض حيرت آور دال بر يك

رسوائي و جنون بي سابقه در تاريخ است و اين باور حاصل انكار به عالم غيب است و لذا نوعي عذاب

محسوب مي شود . اينان در حاليكه خدا و رسولان و معارف ديني را طرد مي كنند و خرافه مي نامند در

جستجوي جن و جادوگر و رمال و پيشگو ھستند تا راه نجاتي از اين بدبختي ھاي لاعلاج بيابند . به لحاظ

منطقي اين تناقض گوياي فروپاشي ذھني و ابطال تماميت مدرنيزم است . مثل حكومت فراعنه كه در

عين انكار خدا ، لشكري از جادوگران و شيادان و شعبده بازان را در خدمت داشتند .

اصولاً انسان بميزاني كه در فھم مشكلات زندگيش و علاج گرفتاريھا عاجز مي ماند روي به ماوراءطبيعه

مي كند اين رويكرد يا صادقانه است و از درب اصلي و حقيقي آن يعني دين و اخلاق و فطرت و احكام الھي

انجام مي گيرد كه به معناي توبه و نجات واقعي است . و يا در عين كفران عليرغم اراده خود و از فرط عذاب

به اين خرافات و جنونھا گرايش مي يابد و عقل كافرش ھم مختل و رسوا شده و فرو مي پاشد . اين رويكرد

دال بر فروپاشي ذھنيت كافر است .كسي كه حقايق ديني و نداي وجدان و فطرت خود را تخطئه و انكار

مي كند در واقع عقل و شعورش را طرد و لعن مي كند و اين انكار عقل منجر به اين خرافات ميشود كه به

ناگاه استادان دانشگاه را در محفل يك رمّال و جن گير و دعا نويس مي بينيم كه البته مخفيانه صورت مي

گيرد . مثل ماجراي اين شيادي كه با رقاصي و شعبده ادعاي مسيحائي مي كرد و صدھا پزشك را به بازي

گرفته بود.

اين گرايشات جديد مثل سائر پديده ھاي ماليخوليائي عصر جديد از اروپا و آمريكا و مخصوصاً بريتانيا آغاز

شد . در خيابانھاي لندن و آمستردام و رم و لس آنجلس، بر سر ھر گذري يك دفتر رمّالي و كف بيني

و جادوگري به چشم مي خورد . اين آيه رسوائي كفر اين تمدن است.


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 214


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۲:۰۴ ] [ رضا ]

زبان خدا و زبان مادري

آيا خداوند متعلق به چه زبان و نژادي است : عبري ، عربي ، فارسي ، ھندي و..... . ھر ملت و مذھبي

سعي دارد تا خداوند را به قوم خودش متصل كند و با مابقي نژادھاي بشري بيزار و بيگانه و بلكه عدو سازد

. اين راز جنگ ھفتاد و دو مذھب است : جنگ خدايان نژادي ! اين ھمان مذھب نژاد پرستي و نژاد زدائي از

نفس خود بوده است كه ماجراي ابراھيم (ع) و ذبح عظيم مشھور است . درست ھم به ھمين دليل

بزرگترين دشمنان پيامبران و مردان حق ھمانا نژادشان بوده است زيرا آنھا اراده اي جز نژاد زدائي نداشته

و نزاد پرست بوده اند نه نژاد پرست . سوره توحيد بيان بي نژادي خداوند است . و قوم يھود بنيانگزار نژاد

پرستي مذھبي در جھان بوده اند . و لذا خود را فرزندان خدا مي دانند كه بايد نابود شوند . جنگ بين

مذاھب شرك ھمان جنگ براي برتري نژاد است كه زبان در رأس اين امر قرار دارد . پس زبان پرستي

اساس نژاد پرستي و كفر ريائي (نفاق) مي باشد كه گاه لباس مليت گرائي بر تن دارد و گاه غيرت ديني را

مستمسك مي كند.

ولي واقعيت اينست كه خداوند با ھر پيامبر و قومي با زبان ھمانھا سخن گفته و مي گويد . زبان مادري

تنھا راه رابطه انسان با خداست . به ھمين دليل ھيچ غير عربي بواسطه قرآن عربي به خدا ايمان نياورده

است و اگر قرآن عربي نمي بود ھيچ عربي ايمان نمي آورد . به ھمين دليل مثلاً ھيچ ايراني نمي تواند با

زبان عربي و عبري و سانسكريت با خداي موسي و مسيح و محمد و بودا مربوط شود . به ھمين دليل

سلمان فارسي بعنوان اولين نماينده اسلام در ايران نخستين كاري كه كرد ترجمه سوره حمد به زبان

فارسي بود تا ايرانيان مسلمان در نمازشان با خداوند سخن بگويند . ھر قومي بايد با زبان و لھجه مادري

خود با خدا سخن گويد و گرنه دچار نفاق و خرافه و جنون مي شود . آنكه مي خواھد دين را با حربه زبان

بيگانه به سائر اقوام تحميل كند جز نفاق و عداوت با دين پديد نمي آورد.

به ھمين دليل شيخ بھائي از خدايان فقه وتفسير وكلام ، مثنوي مولانا را « قرآن فارسي » ناميده است.


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد پنجم ص 204

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۲:۰۳ ] [ رضا ]

افسانه ولد زنا

ولد زنا يا حرام زاده در ھمه فرھنگھاي جھان داراي ويژه گي كمابيش واحدي است و ھمچون بدترين فحش

و اھانت است و به پليدترين انسانھا خطاب مي شود . در روايات اسلامي نيز ولد زنا كافرترين و توبه

ناپذيرترين انسانھاست و اين به معناي رحمت و محبّت ناپذيري مطلق است . در روايات شيعي نيز آمده

است كه ولد زنا شقي ترين دشمنان امامان ھستند . اكثر قاتلان امامان ما ھم معروف به ولد زنا ميباشند

. اين چه رازي است .

در اين دو مسئله وجود دارد : يكي اينكه چرا اين نوع آدمھا تا اين حدشقي و كافر و حق ناپذيرند و دوّم اينكه

آيا آنھا چه گناھي دارند كه اينگونه شده اند به لحاظ روانشناختي مسئله اينست كه اين نوع بچّه ھا

در واقع بي پدرند و پدر جعلي آنھا ھم غريزتاً به آنھا ھيچ مھري نمي تواند داشت و مادرشان ھم در دوران

بارداري و ھم دردوران پس از تولد به آنھا به چشم حرامي و موجودي نا مشروع و مطرود مي نگرد زيرا از

پدر واقعي آنھا متنفر است و غريزتاً كينه دارد و اين نفرت و كينه را به بچه برمي تاباند . لذا اين بچه ھا غرق

در كينه و بي مھري والدين ھستند . و بچه نيزغريزتاً از اين والدين نفرت دارد . پس او مخلوق خيانت و نفرت

و تھمت است . و مي دانيم كه در اطراف ھمه انبياء و اولياي خدا ھمواره گروھي از اين انسانھا حضور داشته

و مورد اشدّ مھر بودند . و شاھديم كه خداوند بسياري از اين بچّه ھا را بطرزي معجزه آسا قرين رحمت ويژه

اي مي سازد مثلاً ابن ملجم و شمر كه دو تا از ولد زناھا بودند در حريم رحمت الھي علي(ع) و حسين (ع)

بزرگ شدند و مشمول اشدّ مھر بودند . پس خداوند آن بي مھري را به اشدش جبران مي كند و اينك اينھا

ھيچ تفاوتي از ديگران ندارند و بلكه مشمول رحمتي خارق العاده ھم قرار گرفته اند كه مي بايستي حق

آنرا ادا كنند كه اگر نكنند مثل ھر انسان ديگري به عقاب و عذاب الھي دچار مي شوند . ھر چند كه كساني

چون ابن ملجم مورد شفاعت امام قرار گرفته اند و باز ھم از رحمت برتري برخوردار شدند.

جنبه اجتماعي اين امر بخصوص در تمدن مدرن كه تمدني زناپرور است و جوامع مدرن مملو از اين نوع بچه

ھا ھستند ، امري بس قابل تأمل مي باشد . شاھديم كه جوامع بي بند و بار و لامذھب كه بجاي ازدواج

روابط نامشروع و غير متعھد را اشاعه مي دھند جوامعي به غايت شقي و بيرحم ميباشند و لذا در خدمت

حكومتھاي ستمگر مرتكب بزرگترين ظلم ھا و شقاوت ھا مي شوند و لذا در جنگھاي مدرن شاھد چنان

حدّي از شقاوت ھستيم كه در تاريخ بشر بي سابقه است . فرزندان نامشروع عامل اشاعه ستم

و براندازي جوامع خود ھستند . و نسل خود را بر مي اندازند و از جامعه و تمدني كه مولّد آنھاست انتقام مي

گيرند . گوئي ناجي آخرالزمان نيز بايستي شفاعت تمدني تماماً زنائي را نمايد كه تمدن شقاوت است.


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد پنجم ص203

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۲:۰۳ ] [ رضا ]

كنكور: مفرّّ بي هويتي!


براستي جامعه ما از ھر حيث منحصر بفرد است از خوبيھا و بديھا . معضله كنكور نيز در كشورمان ھيچ
مشابه اي در جھان ندارد.
مسئله اصلي قبول شدن است و سپس قبول شدن در رشته اي كه بيشترين شدّت و عظمت را درنظر
مردم تداعي مي كند . پس كنكور قبل از اينكه ربطي به تحصيل علم و يا رشته تحصيلي دلخواه داشته
باشد يك مسئله ھويتي و حيثيتي و احساس وجود است . به ھمين دليل عدم قبولي منجر به افسرده گي
و پريشاني و حتّي جنون و امراض رواني و اعتياد و بزھكاري مي شود . اين مسئله دال بر غوغاي بي ھوّيتي
در نسل جوان است كه كنكور را مترادف با بود و نبود خود مي يابد . عدم قبولي در كنكور عموماً عين نابوده
گي است و عوارض رواني و اخلاقي بغايت ھولناكي دارد . اين ديگر ھيچ ربطي به معضله علم ندارد و حتّي
ربط چنداني به مسئله كسب مدرك براي آينده شغلي و معيشتي ندارد . اين يك مرض مسري و بغايت
خانمانسوز است كه ھمه جوانان و ھمه خانوادھايشان را به جنون مي كشاند . عشق به تحصيل علم
ھرگز نمي تواند مولّد مرض و فساد اخلاقي گردد و اينھمه بخل و حرص و عداوت برانگيزد.
آنان كه قبول مي شوند پس از چند سال ديگر تازه مواجه با يك بحران و عذاب عظيم نويني مي شوند . با
مدركي در دست و جيب خالي و وامدار والدين و فاميل و بانكھا و با مغزي مملو از كبر و غرور كه با چند شعار
و فرمول به اصطلاح علمي مقدّس شده است . و اينك بايد بھر قيمتي دنيا را فتح كرد . در اينجا براستي
خوشا بحال كساني كه قبول نشدند و به راه ديگري رفتند . اين دكتر – مھندسھاي توخالي و جھانخوار چه
ھا كه نمي كنند . تا آنجا كه به ياد مي آوريم ودر تاريخ مي خوانيم اھل علم از مظاھر تواضع و تقوا و قناعت
و ادب و خدمت بي مزد و منّت به خلق بوده اند . ولي دانشگاھھاي امروز جز بچه غول نمي پرورند . كل
نظام آموزش جھان شديداً بيمار و مجنون است ولي نظام ما بدين لحاظ دچار سقط جنين شده است و ھيچ
عالمي نمي پرورد و انگشت شماري ھم كه بطور اتفاقي اھل علم مي شوند فرار را برقرار ترجيح مي
دھند و باعث معمائي بنام« فرار مغزھا » ھستند.
مدرك سالاري در كشورمان به مرحله « بالاتر از خطر » رسيده است كه بسيار فراتر از انگيزه ھاي شغلي
و اقتصادي است و اي كاش ھمين بود.
من مدرك دارم ، پس ھستم و ھر كاري كه دلم بخواھد مي كنم : اينست راز ماليخوليائي كه كنكور ناميده
مي شود . براستي كدام والدين جراًت دارد از فرزند دانشگاھي خود بپرسد كه : چه ميكني ؟
اگر قرار باشد كفر را در جامعه عينيّت دھيم و طبقه بندي كنيم اين ماليخولياي كنكور را بايستي از مظاھر

يك كفر افسار گسيخته و جنون آميز بدانيم كه دين ودنياي جوانان و خانواده ھا را برباد مي دھد.


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 202
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۲:۰۲ ] [ رضا ]


حضرت فاطمه (ع)مي فرمايد:

«خداوند به انسان آزادي وانتخاب بخشيد وبدينگونه حق را از باطل وخير را از شر جدا كرد»
انبياي الھي نخستين بشري بودند كه صاحب آزادي شدند وحق را انتخاب كردند وسپس بشريت را نيز
قدرت انتخاب بخشيدند تا بين حق وباطل انتخاب كنند . طبق كلام قرآن ، انبياي الھي مسئول ھدايت مردم
نبوده اند بلكه فقط مسئول آگاھي بخشيدن به مردم بودند تا بين درست ونادرست تشخيص دھند
وانتخاب كنند . واين انتخاب ھر چه باشد باعث رشد است : رشد بھشتي يا جھنّمي ! آيةالكرسي كه به
مثابه جگر قرآن است حامل لا اكراه في الدين است كه بيانگر ھمين امر است . بنابراين ھركه مردم را
دراين انتخاب مجبور كند از دين خداوسنت انبياءخارج است واز ظالمين مي باشد زيرا دشمن انتخاب است
چرا كه حق برتر از انتخاب براي انسان وجود ندارد . اين حق از بھشت ھم برتر استزيرا ذات انتخاب حامل
رشد است . برتري انسان نسبت به ملائك در ھمين امر است كه ملائك را به سجده آدم كشانيد . ھركه

اين حق را طرد كند از گروه شيطان است كه حق انتخاب آدم را سجده نكرد .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 202

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۲:۰۲ ] [ رضا ]

فلسفه تعليم و تربيت

تعليم يك اكتساب ذھني است ولي تربيت اكتسابي قلبي و روحاني مي باشد . تعليم ، اكتسابي از علوم

و اخبار و معلومات دنيوي است ولي تربيت ، اكتسابي اخروي و ماندگار مي باشد . بنابراين فقط از طريق

تعلق و ارادت قلبي به يك استاد مي توان علم او را نيز دريافت در غير اينصورت حداكثر فقط مي توان

اطلاعات و فرمولھاي بي ريشه را از وي درك نمود و حفظ كرد.

علي (ع) مي فرمايد: « ھر كه كلمه اي را بمن تعليم دھد مرا پرستندۀ خود نموده است »

اين سخن دال بر تعليمي متكي بر تربيت است : علمي قلبي !

از طريق ارادت و اطاعت ومحبت قلبي نسبت به يك استاد مي توان علم او را نيز يافت و خودي نمود و در

خويشتن كشت و زراعت كرد و به بار نشاند و به خود درخت علم استاد دست يافت و نه فقط به ميوه

ھايش كه فقط يكبار مصرف مي باشند.

بنابراين يك تعليم راستين و كامل كه مولّد علم باشد محصول ارادت و رابطه قلبي شاگرد به استاد است

و اين ھمان رابطه پيرو مريد مي باشد . و اينست كه مدارس و دانشگاھھاي امروزين ھرگز توليد علم نمي

كنند و حداكثر كانونھاي مصرف و برداشت معلومات و فرمولھا و شعارھايند. علم يك نفر را فقط مي توان

از طريق ارتباط قلبي با وي كسب نمود و بس. يعني از طريق ارادت و اطاعت قلبي و نه آموزش صرف

كلامي .

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 170
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۲:۰۱ ] [ رضا ]

كدام آبرو را مي پسنديد ؟

آبرو يعني محبوبيت .
و از ميان تمامي صفات انساني شايد بتوان گفت كه تنھا صفتي كه ھميشه از چشم مردم ارج نھاده شده
و حرمت آفرين بوده است ھمانا قدرت بوده است .
بشر ھميشه از ضعف چه در خود و چه در نزد ديگران منزجر بوده است و تمامي تلاشھاي بشر در طول
زندگي كسب قدرتھاي متفاوت است : قدرتھاي معنوي و قدرتھاي مادي .
در دوران سنّت به سبب اينكه بشر در مقابلۀ با بلايا و مصائبي كه از بيرون بر وي وارد ميشد ، ضعيف بود،
به خداوند و قدرتھاي معنوي برخاسته از نزديكي با وي نيازمند بود و به تمامي كساني كه داراي چنين
قدرتھاي معنوي بودند حرمت مي گذاشت. حرمتي كه برخاسته از ضعف خود و قدرت آنان بود. اما با رشد
علوم وتكنولوژ ي به ميزاني كه بشر خود را در مقابلۀ با بلايا و مشكلات بيروني ، قدرتمند يافت ديگر از
خداوند و قدرتھاي معنوي برخاستۀ از وي بي نياز شد و ھمين بي نيازي ، وجود صفات معنوي را برايش
بي ارزش ساخت .
در دوران سنّت دو گروه افراد در نزد مردم داراي آبرو و حرمت بودند :
١- حاكمان و شاھان كه داراي قدرتھاي دنيوي بودند .
٢-مؤمنان كه داراي قدرتھاي معنوي بودند .
و عامه مردم با رو كردن به اين دو گروه تلاش مي كردند كه مشكلات و مسائل خود را حل و فصل كنند .
اما در دوران مدرنيته بواسطۀ پيشرفت علوم و تكنولوژ ي، كسب قدرتھاي دنيوي امري ھمه گيرشد و ھر
كس بواسطۀ تلاشھاي دنيوي خود مي توانست به اين قدرتھا دست يابد و سپس با كسب اين قدرتھاي
دنيوي كه در ميزان پول متمركز بود بر تمامي بلايا و مشكلات بيروني خود فائق آيد و ھر چه علوم و
تكنولوژ ي پيشرفته تر گشت تكبر بشر و بي نيازي وي از خداوند و معنويت نيز بيشتر گشت و تمامي آبرو
در ميزان قدرت دنيوي متمركز شد .
بطور مثال اگر ما ملاك آبرو را در كشورھاي پيشرفته ايي چون آمريكا با كشورھاي جھان سوم چون ايران
مقايسه كنيم بطور واضح مي بينيم كه در اين كشورھاي پيشرفته، ملاك آبرو تنھا پول است اما در
كشورھاي جھان سوم ھنوز ملاك ھاي معنوي براي كسب آبرو كاملاً از ميان نرفته است و حداقل در
شھرستانھا ھنوز داشتن صفات ديني و انساني تا حدي آبروآفرين است اما ھرچه به سمت شھرھاي
بزرگتر و پيشرفته تر مي رويم ملاكھاي معنوي كم رنگ تر مي شود . در واقع بايد گفت در دوران سنّت ھر
فردي در كسب صفات انساني و فضايل ديني مي توانست داراي دو نيت باشد : كسب آبرو در نزد خدا و
كسب آبرو در نزد خلق خدا. اما در دوران مدرنيته با رشد علوم و تكنولوژي ،خداوند شرايطي فراھم كرد
كه نيت ھر فردي در كسب فضائل ديني تنھا تقرب به خداوند باشد و بدينگونه راه اختلاط خدا و خلق را
براي بشر بست و تنھا نيت خالصانه را كه تنھا او را مد نظر داشت پذيرفت. و بدينگونه امروزه ھر بشري
براحتي ميتواند تكليف دين داري و بي ديني خود را مشخص كند زيرا فردي كه براي محبوبيّت و آبرو در نزد
مردم تلاش مي كند براي رسيدن به اين آبرو كه ھمان كسب قدرتھاي دنيوي است ناچار است كه دروغ
بگويد ، دزدي كند ، خيانت كند و... و كسي كه براي كسب آبرو در نزد خداوند تلاش مي كند كه حاصل اين
آبرو وجود صفاتي چون صداقت و پاكي ،تواضع و.. است بايد بداند از چشم مردم بي آبرو مي شود زيرا
امروزه ما در دوراني زندگي مي كنيم كه صداقت و پاكي را حماقت و بلاھت و جنون مي خوانند .
به ھر حال بشر براي زندگي در دنيا نيازمند احساس وجود است و احساس وجود نيز حاصل محبوبيت
است يعني حاصل آبرو كه اين آبرو يا در نزد خداست و يا خلق خدا . در دوران سنّت، آبرو داري در نزد خدا
و خلق مخلوط بود اما در دوران مدرنيته شرايطي فراھم آمد كه بين اين دو آبرو تفكيك انجام شد و اين دو
آبرو در تضاد با ھم قرار گرفتند .
كسي كه مي خواھد در نزد مردم آبروداري كند آبرويش در نزد خدا مي رود و كسي كه مي خواھد در نزد
خدا آبرو داري كند در نزد مردم آبرويش مي رود .
اما شما كدام آبرو را مي پسنديد؟

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 197
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۲:۰۰ ] [ رضا ]
ايست!!!
به نام خدا
امروزه ھر پديده و موضوعي در حيات انسان مدرن ، خودش يك معما و مشكل و عذاب لاعلاج است و به
تعداد موضوعات و اشياء و امكانات بشر ، مشكل و بن بست وجود دارد و ھر راه حل تازه اي خود مبدل به
يك مشكل لاعلاج تري ميشود و ھر اختراع و اقدامي عرصۀ پيدايش مجموعه اي از عذاب است .
ازدواج كردن يك مشكل عظيم است و زندگي زناشوئي كه پديد آمد مشكل عظيم تري است . ورود به
دانشگاه يك بحران و عذاب است و فارغ التحصيل شدن از آن عذابي بدتر است . بيمار شدن يك مشكل
است و مداواي آن مشكلي بدتر و پيچيده تر مي شود . تورم و گراني يك بدبختي است و مبارزه با آن
مشكلات جديدتري پديد مي آورد بي آنكه مشكل اولي را كاھش دھد . اتومبيل نداشتن يك مشكل است
و اتومبيل داشتن مشكلي بدتر است . وام گرفتن يك بدبختي است و پس دادن وام بدبختي بزرگتري
است و خرج كردن آن نيز بدبختي ھاي جديدي بھمراه دارد . زندگي در روستا يك عذاب است و ھجرت به
شھر و زيستن درشھرھا ، عذاب بدتري است . معتاد نبودن يك عذاب است و معتاد بودن عذاب بزرگتري و
. ...
داشتن و نداشتن ھر دو بدبختي زاست . كردن يا نكردن ، مرگ يا زندگي و بودن يا نبودن . مسئله اينست
كه بدبختي و عذاب و لاعلاجي و بن بست شامل حال ھر وضع و چيزي ھست و تلاش براي رفع گرفتاري
منجر به گرفتاري بدتري مي شود و گوئي تسليم محض بودن و ھيچ كاري نكردن بھترين كار باشد . گوئي
ماندن در آخرين وضع موجود ، بھترين وضع باشد . گوئي كل جھان و جھانيان در عصر ما در سراسر زمين
در يك سراشيبي انحطاط و فلاكت در حال سقوط ھستند . و به پيشرفتن و آنچه كه پيشرفت ناميده مي
شود فقط پيشرفتن در اعماق يك دوزخ است كه بسوي لاعلاجتر شدن در حركت است . گوئي سكون و
باز ايستادن و بلكه به عقب بازگشتن تنھا راه نجات از اين سقوط آزاد باشد .
وضع بشر مدرن را فقط در اين خطبه از امام علي (ع) ميتوان درك نمود و علاجش را يافت :
" ھشدار كه رشته ھاي بقاي جھان پاره شد و از دنيا جز سم و زھرابي نماند . و زين پس دنيا ساكنانش را
در خود نابود خواھد كرد . پس شما اي مؤمنان كوله بار بربنديد و اين جھان را با اھالي اش ترك كنيد .
لحظه اي مكث مجال نجات را از شما خواھد ربود . باز ايستيد و كوله بار بربنديد و بازگرديد بسوي خداي
خود . و در غير اينصورت برسرنوشت ھمۀ شما بسيار متأسفم ... " – نھج البلاغه –
اين اعلان قيامت پنجاه ھزارساله و آغاز آخرالزمان است . بازايستادن از " پيشرفت " تنھا راه نجات است .
بازايستادن از اين چرخۀ جنون آسا و افسار گسيختۀ موسوم به پيشرفت ، و خارج شدن از دوزخ زندگي
تكنولوژيكي و مصرفي و دودي و آتشين و مسابقۀ مصرف فزاينده و شتاب براي شتاب و ھمه چيز براي
ھيچ . اينست آن جھاني كه رشته ھاي بقايش پاره شده است و در حال سقوط آزاد است و ھمۀ
ساكنانش را در درك اسفل السافلين ساقط ميسازد .
اين " ايست " و خبردار نمودن علي (ع) است به بشر امروز در عصر آخرالزمان كه عصر ظھور دجّال است
يعني تكنولوژي مدرن !از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد پنجم ص 181
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۱۱:۵۹ ] [ رضا ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ]
.: Weblog Themes By jahanblog :.

درباره وبلاگ

كتاب ها،مقالات و سخنراني هاي استاد علي اكبر خانجاني در باره همه مسائل انساني
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب