بي همتا
 
نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 109
دیروز : 61
افراد آنلاین : 2
همه : 7490
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
چت باکس

فلسفه اخلاص در دين


آدمي تا زمانيكه ھنوز در اين دنيا به كسي يا چيزي و نھايتاً بخودش اميدوار است خالصانه روي بخدا نمي

كند و ھنوز مشرك است. بنابراين اخلاص در دين و دين خالصانه حاصل خروج از خويشتن خويش در غايت

نوميدي از خويش است بشرط آنكه آدمي بتواند اين نوميدي از خويشتن را تا به غايتش پاس دارد و در آن

بماند و نگريزد و روي به تخدير و دريوزه گي نكند و ديوانه ھم نشود. پس اين قدرت و مقام عظيمي است

كه جز از عاشقان حقيقت بر نمي آيد. ھمه مردان خدا و پيامبران و عارفان كامل برآمده از چنين مقامي

ھستند. تنھائي مطلق! يعني آنگاه كه از ھستي آدمي جز تن محض باقي نمي ماند. ماندن در ھمين تن

محض بي ھيچ ايده و اميدي اين تن را خانه خدا مي كند و اينست مقام مخلصين كه بقول قرآن اراده و

اعمال آنھا جملگي از خداست از نزد خدا روزي مي خورند و در ھمين دنيا در جنات نعيم پروردگارند و با

خداي خود بي حسابند و اين مقام دوستي با خدا مي باشد مقام ولايت وجودي! ھاي تن به ھوي دوست

مي رسد! خدا در غايت نوميدي در انتظار انسان است و از اعماق اين ظلمت بناگاه نوري مي درخشد و

آفتاب حق طلوع مي كند و تني ھيچ و پوچ محل ظھور نور پروردگار مي شود و خانه اميد نوميدان !


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد دوم ص 107

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۰۴:۳۱ ] [ رضا ]

ام المسائل جامعه امروز ما (شرك)

مسئله اينست : چرا تلاشھا و ايثارگريھاي مردم و مسئولين نظام از آغاز انقلاب تا به امروز آنگونه كه بايد

ببار نيامده و در بسياري امور حاصل معكوس داشته است مخصوصاً در وادي فرھنگ و معنويت؟

قرآن كريم بما مي آموزد كه ابطال و ناكامي و شكست و بيحاصلي از تلاشھاي بشر دليلي جز شرك

ندارد . شرك به زبان ساده يعني انديشه و عمل خدا – خرمائي. يعني اميال و اعمال كافرانه و ناحقي كه

با آرمانھاي مؤمنانه و بر حق مي آميزد و يا تبديل به يكديگر مي شود و التقاط پديد مي آورد . يعني

دنياپرستي ملبس به دين، اقتدار گري ملبس به عدالت جوئي، خودكامگي ملبس به شرع ، غرب زده گي

ملبس به ھويت ملي و علم گرائي . سخن از كلاھھاي شرعي جھت حلال سازي محرمات است.

شرك در بلند مدت در نفس فرد و ھويت جامعه منجر به نفاق مي شود و نفاق به معناي انشقاق ماده

و معناست و خلأئي كه بين اين دو رخ مي نمايد. و ما امروزه در آستانه چنين وضعي ھستيم، در حال

سقوط در خلاء بين دين و دنيا و ماده و معنا. دروغ مي گوئيم و نماز مي خوانيم ، روزه ميگيريم و ربا مي

خوريم،صدقه مي دھيم و خيانت مي كنيم، نگرش و روند كل زندگي و انديشه ما ماترياليستي و ليبرالي و

آمريكائي است منتھي تحت الشعاع آداب شرعي.

تا مدتھا ھمه نقايص به گردن جنگ تحميلي و ضد انقلاب و آمريكا واسرائيل بود ولي حالا ديگر ھيچ بھانه

اي نداريم الا اينكه به گردن خود بگيريم و به خود آئيم و علت مسائل را در ھويت نگرش و انديشه خود

بيابيم. ما امروزه نيازمند يك انقلاب ايدئولوژيكي و عرفاني ھستيم ، نيازمند يك شرك زدائي عظيم و توبه

اي ملي و انقلابي و شيعي .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد دوم ص 105

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۰۴:۳۱ ] [ رضا ]

توبۀ گرگ


از قديم گفته اند كه« توبه گرك ، مرگ است » اين بدان معناست كه بسياري از آدمھا آنگاه كه به دام

افتادند از فرط ناچاري توبه مي كنند تا از دام رھا شوند و بلافاصله مشغول تبھكاري مي شوند . بسياري

از آنچه كه توبه ناميده مي شود و در واقع توبه از اصل گناه نيست بلكه توبه از عذاب كشيدن است كه اين

نوع توبه ھا فقط منجر به پيچيده تر شدن گناھان و مكّارتر شدن بشر مي شود . خداوند نيز مي فرمايد

آنگاه كه عذاب خدا فرود آمد ھيچ توبه و شفاعتي پذيرفته نيست و فرد بايستي عذابش را بكشد و اين

عذاب تنھا راه پاكسازي وجود فرد از سياھي و ثقل گناه است . انواع عذابھاي دوزخ مخصوص پاكسازي

نفس بشر از انواع تبھكاري ھائي است كه نفس را تباه و بيمار و ديوانه ساخته است . دوزخ بيمارستان

نفس بشر است . بسياري از تبھكاران چه بسا اعتراف به گناه مي كنند تا آن گناه را توجيه و تقديس و

تبرئه سازند و فرد مقابل را ھم به ارتكاب آن گناه وسوسه نمايند . بسياري ديگر از اعترافات به قصد گمراه

نمودن طرف مقابل است تا اعتماد او را بدست آورده و بدينگونه مقاصد پليدتري در سر مي پرورانند . اگر

اعترافي به گناه در نزديك مؤمن ديگر براستي به قصد توبه و ياري جستن براي اصلاح زندگي باشد ھمان

اعتراف موجب پاكسازي و احياي ايمان و قدرت اراده براي نجات مي شود . ولي بسياري از به اصطلاح راز

دل گفتن ھا و اعترافات در محافل فسق و فجوري از جنس توبه گرگ است و قصدي جز اشاعه فساد و

فتنه و فريب ديگران ندارد و موجب توسعه و تعميق گناه است . اعتراف به گناه در نزد آدمھاي تبھكار يك

گناه برتر و پليدتر است و مقصودي جز اشاعه گناه ندارد . تجربه كليساھاي مسيحي اين واقعيت را به

اثبات رسانيده است . اعتراف فقط در نزد مردان خدا موجب تزكيه نفس و رستگاري مي شود . به قصد

توبه از گناه و نه توجيه و تجارت گناه .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد دوم ص 94
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۰۴:۳۰ ] [ رضا ]

فلسفه نفاق - (دين ابزاري)

در يك كلام بايستي نفاق را حاصل ابزاري نمودن ارزشھاي معنوي و فطري دانست كه فطري ترين

ارزشھا كه منشأ ھر ارزشي است دين خداست. لذا ابزاري ساختن دين به مثابۀ اشدّ نفاق و مھد ھر نفاق

مي باشد .

رعايت حجاب جھت جلب نظر ويژه مردان، نماز خواندن جھت حلال سازي حرام، موعظه ديني جھت امرار

معيشت ، استفاده از الفاظ و معارف ديني جھت جلب شھرت و تدارك رياست ،بكارگيري معاني و آيات

الھي جھت توجيه و تقديس مقاصد دنيوي و ...... نمونه ھائي از ابزاري نمودن دين است كه قلمرو پيدايش

نفاق بعنوان اشد كفر مي باشد كه در قرآن مذكور است .

آدمي براي امرار معيشت و ارضاي نيازھاي غريزي خود نيازي به دين ندارد و خداوند بدون دين و ايمان ھم

به ھمه مخلوقاتش بي منّت رزق مي دھد .

لذا كسي كه دين را به قصد دنيا بكار مي گيرد رزق خود را نيز به مھلكه مي اندازد و حرام و فاسد مي

كند و بين خود و خدايش نفاق مي اندازد و در آن خلاء سقوط مي كند . لذا استفاده ابزاري و دنيوي از دين

به مثابۀ غايت حماقت بشر است . و ھمه عذابھاي اھل دين از بابت اين حماقت است . كسي كه دين را

براي دين نخواھد ، معنا را براي معنويت و ارزش را براي حقّ ارزش نخواھد و عفّت را براي عفّت و

معرفت را براي حق معرفت نخواھد به نفاق مبتلا شده است .


از كتاب " دايزه المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني - جلد دوم ص 100
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۰۴:۲۹ ] [ رضا ]


حجتهاي انساني دين


حجّت ھاي حقانيّت دين خدا و رسولان او در ميان مردم به دو گونه كاملاً متضاد مي باشند . يكي انگشت

شمار مؤمنان و مخلصين مي باشند كه نشانه ھا و دلائل رحمت خدا مي باشند و ديگري كافران و

منافقان و تبھكاران مي باشند كه به جنگ با دين پرداخته و آيه ھاي عذاب و غضب الھي ھستند . اين دو

جماعت اثبات كنندۀ درستي اجر و جزا و حساب و كتاب و عقاب و معاد در ھمين دنيا ميباشند و نيز اثبات

حقانيّت بھشت و دوزخ ھستند . بنابراين حتّي منكران و رياكاران ھم عليرغم ميل خودشان عملاً حقانيت

دين خدا و رسولانش را تصديق مي كنند . و بدينگونه در وسعت كامل كلمه ھمه بشريت در دين ھستند

و دين ھر آن جاري است و ھيچكس از آن خارج نمي تواند بود منتھي گروھي وجه جنّت دين ھستند و

گروھي ھم در سمت جھنّم قرار دارند و اين دو وجه به مثابۀ تماميّت دين است و كل بشريّت را خواه و

ناخواه بسوي خدا مي كشاند . عده اي با اختيار و مابقي به جبر بسوي خدا باز مي گردند : عده اي با

انكار ، عده اي با ريا ، عده اي از روي مصلحت و وظيفه و عده اي ھم از شوق و اختيار . بنابراين ھر

انساني بنوعي آيه اي از دين خدا و حجّتي بر حقانيّت رسالت انبياء و اولياي اوست . پس به اين ترتيب

چه عاقلانه است كه آدمي با اختيار و صدق و عزّت و رحمت در دين و براي دين خدا و بسوي او در حركت

باشد .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد دوم 
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۰۴:۲۸ ] [ رضا ]

دين كفر و دين ايمان


بسياري مي پندارند كه كفر ھمان بي ديني يا ضديت با دين است درحاليكه اين جاھليت است . دين اكثر

مردمان در حين عبادات و رعايت شريعت ھا ، ھمانا كفر است . دين كفر دين عاريه اي و موروثي و تاريخي

و عرفي - اجتماعي است كه عموماً خداوند را در جائي بسيار دور يعني در پشت بام آسمان ميخواند و

اين معنا در قرآن مذكور است كه كافران خداوند را در جائي بسيار بعيد مي خوانند .

و امّا دين ايمان ، دين خودي است كه بواسطه تجربه و تعقل و معرفت نفس و درارتباط با يك امام ھدايت

در دل پديد مي آيد و خداوند را در دل مي يابد و مي خواند و نه در آسمان . يك مؤمن دين را بواسطه

عقلانيت و معرفت نفس در مي يابد نه بواسطه وراثت و تقليد و فرھنگ و مصلحت و سياست .

دين كفر دين بيخودي و جنون و از خود بيگانگي است زيرا خود خِود انسان خداست و تا خداوند در دل

خويشتن درك نشود انسان بيخود و مجنون و مسخ شده و منزلگاه اجنّه و شياطين و خنّاس و وسواس

ناس است و از نزد خودش ھيچ احساس وجود ندارد و وجودش را در غير خويش مي يابد و اين ھمان

عرصه جنون بشر است ھمانطور كه در قرآن مي خوانيم كه اكثر مردمان كه مي پندارند كه خدا را مي

پرستند در واقع اجنّه را مي خوانند . دين ايمان محصول خود شناسي است و تحت تربيت يك امام زنده و

پير طريقت رخ مي نمايد و دين باطني است .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد دوم ص 103

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۰۴:۲۸ ] [ رضا ]

اسلام چگونه ديني است؟ (آخرالزمان اسلام)

امروزه حتي بسياري از علماي ديني ما مي گويند كه : آدم مي تواند يك مسلمان بسيار خوب و مخلص
باشد و در عين حال در كاخ بنشيند و زن و بچه ھايش ھر يك داراي اتوموبيل آخرين مدل باشند و تعطيلات
را به جھانگردي بپردازند و خلاصه غرق در عيش باشند. زيرا ھمه اينھا نعمات خداست و براي بندگانش
آفريده شده و اتفاقاً لايق يك مسلمان خوب است..........
و از طرفي در قرآن مي خوانيم كه محمد (ص) اسوه مسلمانان بايد باشد و نيز ما ھم مدعي ھستيم كه
اسوه زندگي ما علي(ع) است و فاطمه (ع) و .......
مي گويند اسلام دين زھد نيست و آدم بايد دلش پاك باشد........
و اين در حالي است كه اگر بودا بعنوان مظھر رياضت در تاريخ فقط بخشي از عمرش را رياضت كشيد
محمد و علي و فاطمه تمام عمرشان را سنگ به شكم مي بستند. پس براستي تكليف اسلام و مسلماني
چيست؟ اينست مسئله ! بودن يا نبودن! و كل مردم ما ھم سرگردان ھمين مسئله اند كه بالاخره اسلام
چيست تا تكليف خود را با آن يكسره كنند و گوئي ھيچكس نيست كه اسلام را به زبان ساده معرفي كند
زيرا اگر قرآن و سنت و عترت ملاك باشد كه اسلام نيازي به معرفي ندارد ولي متأسفانه ھزاران حديث
ضد و نقيض وجود دارد كه طبق آنھا اسلام از كاخ معاويه تا غار رياضت جاي فعاليت دارد. گوئي كه
اسلام مكتب و مذھب بسيار فراخي است كه حتي شياطين ھم مي توانند در آن كوس انالحق بزنند
و خلاصه براي ھمه جاھست الا براي امام زمان به ھمين دليل ھم غايب است چھارده قرن پيش حتي
معاويه ھم مسلمان محسوب مي شد ولي آيا امروزه ھم ھمينطور است؟ آخرالزمان يعني آخرين مھلت
براي مسلمان بودن يا نبودن.

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد دوم ص 48
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۰۴:۲۷ ] [ رضا ]

فلسفه كفر ذاتي بشر


كافر در لغت بمعناي منكر است . اين انكار در اصلش متوّجه وجود خود فرد است يعني منكر نسبت

بخويشتن . پس كافر قبل از اينكه منكر خدا باشد منكر خود مي باشد و انكار خدا معلول انكار نسبت

خويشتن است چرا كه بقول علي (ع) خودِ خويشتن انسان ھمان خداست و اينست كه خداشناسي جز از

طريق خودشناسي حاصل نمي آيد .

كسي كه خدا را با ھمه صفاتش در وجود خود درك و تصديق نكند كافر است . يعني كفر ھمان

خودنشناسي است و خداي آسماني ، خداي ايمان نيست بلكه خداي شرك و نفاق است ھمانطور كه

قرآن كريم مي فرمايد كه كافران خداوند را در جائي بسيار دور مي خوانند ( يعني در آسمانھا ) .

كفر انسان نسبت بخودش علّت گريز انسان از خودشناسي است . و امّا گريز و انكار انسان نسبت

بخودش بدليل صفات است كه آدمي از جھلش آنھا را بد مي داند و لذا منكر است چرا كه آدمي چيزي جز

مجموعۀ صفاتش نيست .آنچه كه در مرحلۀ اوّل در وجود ھر كسي دريافت مي شود عبارت است از دروغ

و ريا و ضعف و شھوت و حرص و حسد و جھل و جنون و نيازمنديھاي بي انتھاست در يك كلام وجود آدمي

چيزي جز انواع نيازھا نيست و اينست كه انسان كافر و متكّبر از خودش روي بر مي گرداند تا اين نيازھا را

تصديق نكند زيرا آنھا را در شأن خود نمي داند . اين ھمان معناي كفر بشر است كه تكّبر و انكارش را

نسبت بخودش پديد مي آورد . اين ھمان غفلت و نسيان انسان دربارۀ خود است . ولي مي دانيم كه

نيازھاي بي انتھاي انسان است كه انسان را روي بخدا مي كند تا او را قوّت و قدرت و بي نيازي بخشد

يعني خدايگونه كند . نيازھاي انسان دال بر مرگ و نيستي اوست و درك و تصديق اين عدم در خويشتن

است كه انسان را روي به منشأ حيات و جاودانگي مي نمايد و به خداوند نزديك مي كند . خداوند در

عرصه صفات حضور ندارد بلكه در ذات يگانه انسان حضور دارد ولي انسان از راه صفات است كه به ذات

خود و حريم قدسي و صمديت حق را ه مي يابد. احساس و درك و تصديق ضعف و نياز و مرگ و نيستي

است كه انسان را طالب قوت و بي نيازي و ابديت مي كند .

آدمي از عدم است و تا اين عدميت خود را درك و تصديق نكند وجود نمي يابد. ولي اكثر انسانھا ھمه

ضعف ھا و بدبختي ھا و مرگ و نابودي خود را به گردن ديگران و نھايتاً به گردن سرنوشت و كائنات مي

اندازند و از خود نمي دانند . و اين ھمان كفر است . انسان تا غايت ضعف و جھل و ناپاكي و ھيچي و

نابودي خود را در خود نبيند و درك و باور نكند از اين صفات نجات نمي يابد . تصديق اين صفات بطرزي

معجزه آسا منجر به تبديل صفات مي شود و بقول قرآن ھمه بديھا به يك نظر الھي تبديل به نيكيھا مي

شوند و از بطن عدم است كه وجود رخ مي نمايد .

اينكه گفته مي شود كه خداوند انسان را از عدم آفريده است فقط شامل خلقت ازلي آدم نميشود بلكه

شامل ھر انساني در زمين و زمان است . آنكه عدم خود را تصديق كرد در مقابل خدا ، خلق مي شود .

ھر كه خود را شناخت وجود يافت .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد دوم ص 99
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۰۴:۲۶ ] [ رضا ]

ماه محرّم آمد!!


«مظلوميت مضاعف حسين (ع) از جانب شيعيان»


يغماي جندقي عارف و شاعر عمله و آواره عصر قاجار در پيش درآمدي بر ماه محرم مي گويد:
ماه محرم آمد هنگام عيش و عشرت اي شيعيان خالص يك اندكي مروّت
اين بيت شعر گويي زبان حال امروز ما نيز هست. گويي كه امام حسين (ع) به كربلا رفت و هفتاد و دو تن از عاشقان حق را با كل خاندانش به ذبح عظيم كشاند تا ما پيروانش سالي ده شبانه روز پلو و شربت و شيريني بخوريم و خستگي سال از تن بدر كنيم. آنان كه به ياد حسين دلشان غرق عشق و اندوه مي شود و عرق شرم بر جبينشان پديد مي آيد اين پلوها از گلويشان به سختي پايين مي رود همانطور كه نمي توان پلوي عزاي جوانمرگ خود را خورد. به لحاظي هم مي توان اينهمه عيش و شكم چراني در طي ده شبانه روز را تعبير بر اين امر نمود كه حسين خود و خاندان و يارانش را به خاك و خون كشيد تا ما شيعيانش با خيال راحت گناه كنيم و نگران عقوبت اعمال خود نباشيم زيرا برايش سينه زده و اشك ريخته و پلو داده و خورده ايم همچون ماجراي شفاعت مسيح براي مسيحيان كه خود را از قيد و بند هر اخلاقي رها ساخته و خود را بخشوده دو جهان پنداشته و به ريش جهانيان هم مي خندند و هر پرهيزكاري را ابله و وحشي مي نامند. براستي حاصل اين عزاداريها و عياشيها كه هر ساله افزون تر از سال پيش است و هزينه ها سر به فلك مي زند و در طي اين چند دهه اخير به اندازه هزار سال گذشته عزاداري حسيني شده است در قلمرو اخلاق اجتماعي و اقتصادي و سياسي ما چه بوده است؟ آيا غرور حاصل از اين مراسم بر كفر ما نيفزوده است؟ آمار فزاينده بزهكاري و قانون شكني و فحشاء و رباخوري و اعتياد و تصادفات و كلاه برداريها و. .. نشان دهنده رابطه معكوس اخلاق اجتماعي ما با اين مراسم است. گويي كه با اين مراسم حق حسابي به حسين (ع) مي دهيم و گناهان سال گذشته خود را بي حساب و بي خيال مي شويم و باز از صفر شروع مي كنيم اگر آمار خلاف كاريهاي ايام بعد عاشوراي حسيني را بدست دهيم اين واقعيت آشكار مي شود. بجاي اينهمه بريز و بپاش و خوردن تا سر حد استفراغ آيا بهتر نيست كه روز تاسوعا و عاشورا روزه بگيريم؟ آيا اين به عزا و عبادت نزديك تر نيست و اينكه هزينه اين غذاها را يك جا به حسابي واريز كنيم و به مستمندان برسانيم؟ آخر در كدام قاموس و فرهنگ و اخلاقي روز عزا را جشن مي گيرند آنهم عزايي اينچنين تراژيك كه كل تاريخ بشر مشابهش را به خود نديده است. آيا مي شود در كنار نمايش قتل گاه نينوا اين همه سفره پهن كرد و با تماشاي هفتاد و دو تن سر بريده و بدن قطعه قطعه و خيمه هاي آتش گرفته و كودكان پا برهنه و سر به بيابان نهاده و زنان سر برهنه در زير تازيانه چگونه مي توان اينهمه عياشي كرد؟ اين عياشي در همان روزها فقط در شام و در كاخ سبز يزيد بر پا شده بود و ما هم همان سنّت را ادامه داده منتهي كمي سينه هم مي زنيم تا كسي متوجه مسئله نشود و شك نكند. آدمي اگر براي مرده اش هزينه مي كند اين هزينه را به غريبه ها و مستمندان مي پردازد نه براي خود و اهل و عيالش. اگر ما صاحب عزاي حسيني هستيم بايد چنين كنيم. بياييم اندكي هم مرّوت كنيم و كمي در محضر حسين خجالت بكشيم و از خداي حسين بترسيم كه غيورترين خدايي است كه تجلي نموده و تجلي قهارانه اش در ظهور امام زمان است كه رجعت حسيني است. اگر دو روز تاسوعا و عاشورا روزه بگيريم و سينه زنيم واقعاً عزادار حسيني هستيم و اين پلو ها را به مناسبت تولد حسين و عباس و علي اكبر بخوريم. البته خواهيد گفت كه اگر پلو و شربت و شله و شيريني در كار نباشد كسي براي عزا نمي آيد بسيار خوب آنگاه اندكي شيعه گري ما پالايش مي شود بگذاريم اندكي نفاق از رونق بيفتد زيرا دين خدا حزب بازي و لشگركشي نيست. بياييم اين مظلوميت مضاعف را از حسين برداريم و نام حسين را ملوّث به آهنگهاي كاباره اي نسازيم و صحنه هاي سينه زني و زنجير زني را مبدل به ديسكوتكهاي حسيني نكنيم. و بدانيم كه حسين غيورترين انسان تاريخ است. اگر گريستن بر حسين موجب بخشودگي كل گناهان فرد مي شود در اين صورت بايستي كل دين و شريعت را مختومه اعلان كرد و معاد را از اصول مذهب شيعه حذف نمود. درستي هر حديثي منوط به عقل و كتاب خداست و چنين حديثي ضد عقل و ضد آيات الهي در قرآن است و بر كل دين خدا خط بطلان مي كشد درست به همين دليل است كه بخشي از مراسم عزاي حسيني همواره در دست اراذل و اوباش و رباخواران و تبهكاران حرفه اي بوده است كه خود بزرگترين لكه ننگ بر دامن شيعه حسين است. اين ظلم كبيري كه بر حسين وارد مي شود دامن جامعه ما را گرفته و ما را به صدها ظلم و ضلالت مبتلا كرده است. اين امر مسئله اي صرفاً شخصي هم نيست بلكه مربوط به هويّت و سرنوشت ملي و ديني ماست و اگر دولت در چنين مواردي دخالت نكند پس مسئوليت شرعي حكومت اسلامي در حراست از نواميس ملي و ديني در كجا بكار مي آيد آيا همينكه مردم و جوانان در عزاي حسيني مشغول باشند كفايت مي كند آيا عزاي حسيني هم نوعي اشتغال و تفريح است اگر هم هست ناسالم ترين تفريحات ممكن است. اين بساطي كه درباره شهادت حسين براه انداخته ايم عملًا خط بطلان بر همه امامان ديگر كشيده ايم و گويي كه تشيع يعني قيام براي حكومت. و درست به همين دليل است كه از چنين منظري ما بقي امامان ما تعارفي بيش نيستند. اصلًا امر به گريستن بر امام حسين (ع) ذاتاً زير سؤال است مگر اينكه بگوييم در آيينه عظمت كربلا و پيروزي دين خدا در عاشورا بر خفت و خواري خويشتن مي گرييم. وقتي زينب در محفل يزيد اين واقعه را كمال لطف و نعمت خدا بر خاندانش مي داند و مظهر زيبايي جمال حق معرفي مي كند پس گريستن بر اين واقعه در حقيقت طرد و لعن كردن اين واقعه است و اين نگاه يزيديان و كوفيان است همانطور كه حسين (ع) پيشگويي كرده بود كه نخستين گروهي كه بر اين واقعه عزاداري خواهند كرد اهل كوفه اند. چهارده قرن از آن حجله گاه حق بر روي زمين مي گذرد كه تعبير و فهم ما از آن هنوز هم چه كافرانه و كوفيانه است. به اميد روزي كه به مناسبت عاشوراي حسيني روزه بگيريم و سرود فخر و گلبانگ سربلندي سر دهيم تا كافران جهان به هوش آيند و بر سر و سينه خود بكوبند. ظلمي كه شيعيان حسين به او كردند امويان نكردند همانطور كه آنان كه سر حسين بريدند روزي از مريدانش بودند. پناه بر خداي حسين از اينهمه ظلم و ظلمت كه كرده و نموده ايم.
دائرةالمعارف عرفاني جلد ۵ ص ۲۴۰

استاد علي اكبر خانجاني 
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۰۴:۲۵ ] [ رضا ]

انواع و مراحل دين گرائي


گرايش بشر به دين و ارزشھاي اخلاقي سه مرحله كلي دارد كه داراي سه انگيزه است : گريز از عذاب و

خروج از دوزخ – ميل به آرامش و عزّت برتر و شوق بھشت –شوق معرفت و عشق به حقيقت و ورود به

رضوان و مقام بي نيازي . اكثر مردم در ھمان مرحله اول متوقف مي شوند و پس از رفع عذاب دوباره از

دين روي بر مي گردانند . گروھي ديگر پس از خروج از دوزخ باز ھم تلاش مي كنند تا به بھشت آرامش و

عزّت برسند و در آنجا متوقف مي شوند . فقط انگشت شماري بھشت را ھم رھا مي كنند و بسوي

حقيقت وجود حركت مي كنند كه راه معرفت نفس و حكمت اسرار حقيقت و تقرب الي الله مي باشد .

دين بمعناي راه و حركت در اين راه است و توقف در اين راه در ھر مرحله اي موجب حفظ ابدي آن مقام از

راه نيست . توقف در اين راه موجب خروج و گمراھي است . حتيّ توقف در بھشت عافيت ھم بزودي از

خاصيت تھي مي شود و آرام و قرار از دست مي رود و دوباره حرص دنيا پديد آمده و عذابھا آغاز ميشود

و دوزخ رخ مي نمايد .

فقط كسي كه دين را براي ارزشھاي آن طلب مي كند به راه ادامه مي دھد و رشد مي كند . استفاده

ابزاري از دين بقصد نجات از عذاب و رسيدن به بھشت دنيوي ھرگز موجب تغيير و تحولي در نفس بشر

نمي شود و نفس را تزكيه و تعالي نمي بخشد و بلكه موجب پروار شدن نفس و رشد كبر و حرص و حسد

و قحطي و شرارت است . آنكه دين را براي رونق دنيا مي خواھد دچار نفاق مي شود مگر آنكه پس از

رفع عذابھايش تغيير نيّت دھد و واقعاً ارزشھاي انساني را طلب كند و متدين شود يعني رھروئي ابدي .


از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد دوم ص 97
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۰۴:۲۴ ] [ رضا ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ]
.: Weblog Themes By jahanblog :.

درباره وبلاگ

كتاب ها،مقالات و سخنراني هاي استاد علي اكبر خانجاني در باره همه مسائل انساني
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب